Jazyk jako „antireklama na ženy“. Co s tím?

Ve firmách, institucích a organizacích pracují kromě mužů i ženy. Zvláštní objev? Ani ne, byl by aktuální tak před sto lety. Jenže: tuto skutečnost a její vliv na image žen ve veřejném prostoru pořád ještě v češtině podceňujeme. Stačí nahlédnout do internetu: „Poslanci jednají o změníě právní formy občanského sdružení“, „Čeští vědci se dostali do prestižního časopisu Nature“, „Životy v Africe zachraňují i čeští lékaři“, „Starostové protestují …“ Kolikrát jste si při těchto větách představili ženy?

Jazykovědné poučky praví, že generické maskulinum „poslanec“ zahrnuje i „poslankyni“, „vědec“ označuje i „vědkyni“. Ve skutečnosti ale funguje mužský rod jako reklama na muže. Ženy se jaksi vytrácejí z popisů dění, jako by jejich práce nestála za zmínku. Opak může být pravdou – jako třeba v případě úspěchu českých vědců, hodného uveřejnění v Nature.

Co s tím? Má-li se zviditelnit společenský přínos žen, nezbude než inspirovat se zkušeností z jiných jazyků a konečně začít střídat takzvané generické maskulinum s jinými označeními. Důvodů, proč je dobré přemýšlet nad genderově vyváženým označováním osob, je několik:

• Ženy tvoří polovinu populace a podávají srovnatelné výkony jako muži. Jestliže si pod pojmem „poslanec“ či „vědec“ představíme pouze muže, není něco v pořádku.

• Pokud ve vaší firmě pracují ženy, jejich odborná práce získá image jen tehdy, když nezůstanou opticky a akusticky skryty pod mužskými názvy profesí, pozic a funkcí.

• Bez rozšíření genderově vyváženého označování osob jen stěží zpřístupníme dnešní silně feminizované domény mužům a maskulinizované ženám. (1)

Úpravy provádíme zvláště u textů a promluv ve veřejném prostoru. Jak ukáže níže uvedený přehled ukázek běžného vyjadřování a jejich úprav, zdaleka to neznamená jen zdvojovat názvy osob (psát například „poslanci a poslankyně“). Čeština je krásný, bohatý jazyk, který má k dispozici pestrý výběr prostředků, jak učinit texty rodově symetričtějšími.

Při čtení níže uvedených autentických formulací a jejich úprav možná sami přijdete na další alternativy. Nejde o to, vyjádřit přesně totéž, nýbrž poskytnout ženám i v jazyce místo, které si zaslouží.

Běžný způsob označování osob a návrhy alternativ

1. Názvy osob a skupin osob v tzv. generickém maskulinu, označující muže i ženy

občan → občan a občanka, občané a občanky, obyvatelstvo ČR, naši lidé, lidé v České republice, společnost, veřejnost, my

• služba občanům → služba veřejnosti

voliči → voličky a voliči, voličská obec, voličská základna

kandidát musí… → kandidát/ka musí…, kandidát nebo kandidátka musí…, kandidátka či kandidát musí…

členové rady, členové poroty, členové komise rozhodli → rada/porota/komise rozhodla

• členové vědecké rady vybírali z deseti kandidátů řešitelské týmy, které… → vědecká rada vybírala z deseti kandidujících řešitelských týmů ty, které…

úředníci denně vyřizují… → úřady denně vyřizují…, u nás denně vyřizujeme…

• to je věc úředníků ministerstva… → to je věc ministerstva…

• nová image policisty → nová image policejní profese, nová image policie

• dotace na stezky pro cyklisty → dotace na cyklostezky

vlastník psa, vlastník pozemku → majitel/ka psa, majitel/ka pozemku

• Vítáme dobrovolníky →Vítáme všechny, kdo chtějí pomoci, Pomozte nám …,

Soukromník nemůže zabezpečovat veřejný zájem → Soukromé osoby nemohou zabezpečovat veřejný zájem

• obraťte se na naše zaměstnance → obraťte se na náš tým, na naši organizaci, na naši firmu

• Většina našich zaměstnanců jsou projektoví manažeři – vysokoškolsky vzdělaní specialisté s odbornými zkušenostmi z praxe → Většinu našeho týmu tvoří/Většina z nás jsou projektoví manažeři a manažerky se specializovaným vysokoškolským vzděláním a zkušenostmi z praxe, Máme zkušené projektové manažerky a manažery se specializovaným vysokoškolským vzděláním.

novináři → novinářská obec, tisk, média

• novináři píší o… → noviny píší/tisk píše o…

odborníci → odborná obec, odborníci a odbornice, věda, vědecká obec, (vědecké) výzkumy

• vyhledejte odborníka → vyhledejte odbornou pomoc / odbornou radu

• oznámení o zřízení databáze expertů → oznámení o zřízení expertní databáze

vědci objevili nový lék na… → vědecký objev: nový lék na…, vědecký tým univerzity v XY objevil…

• regionální konference lékárníků → regionální lékárnická konference

zdravotníci přispěli k záchraně → zdravotnický personál/zdravotnický tým přispěl k záchraně, díky zdravotnickým zásahům bylo zachráněno…

• čeští lékaři denně zachraňují životy dětí v Afghánistánu → čeští lékaři a lékařky denně zachraňují životy dětí v Afghánistánu, české lékařské týmy denně zachraňují…

žák, žáci základních škol, žáci školy v XY pořádají → žáci a žákyně, žactvo základních škol, škola v XY pořádá

student, učitel → studující, vyučující

• Metodický portál učitele → Metodický portál pro vyučující

• studenti, kteří nezískali zápočet… → studující, kteří nezískali zápočet…

• další vzdělávání pedagogů → další vzdělávání vyučujících

rodič by měl… → rodiče by měli…, rodičovská veřejnost by měla…

poslanci rokovali o… → Poslanecká sněmovna rokovala o…, parlament rokoval o…

Lidovci navrhli…→ KDU-ČSL navrhla…

2. Označování neživých subjektů: institucí, názvů akcí

zaměstnavatel, zřizovatel, poskytovatel → podnik, firma, (zaměstnavatelská) organizace, zřizovatelská instituce/organizace, poskytovatelský subjekt

organizátorem je Česká spořitelna → organizátorkou je Česká spořitelna, Akci organizuje Česká spořitelna

• mám tu čest zahájit vyhlášení Podnikatele roku → mám tu čest zahájit vyhlášení Podnikatelky a Podnikatele roku

3. Označování žen, ženy samy o sobě

Klaus poslal ženu do Bankovní rady ČNB → Klaus jmenoval novou členku Bankovní rady ČNB, Klaus jmenoval X–ovou do Bankovní rady ČNB, Klaus poslal X–ovou do Bankovní rady ČNB, Bankovní rada ČNB má novou členku, Novou členkou Bankovní rady ČNB je X–ová, X–ová v Bankovní radě ČNB, Bankovní radu ČNB doplní X–ová

• ženy v politice, ženy na manažerských postech, ženy ve vedoucích funkcích → političky, manažerky, poradkyně, ředitelky podniků

• ženy v naší firmě → naše zaměstnankyně/spolupracovnice/kolegyně/odbornice

děvčata na úřadech → úřednice, spolupracovnice/kolegyně na úřadech

• pracuji jako ekonom, pedagog → pracuji jako ekonomka, pedagožka

• ona je Viewegh v sukních → ona je talentovaná/známá spisovatelka

• ona je skutečný mistr → ona je skutečná mistryně/odbornice, ona je odbornice na slovo vzatá

4. Hierarchie muž-žena, genderová dělba práce

Pan X s rodinou → , X-ovi, Pan a paní X–ovi, Paní a pan X-ovi

JUDr. X s chotí → JUDr. X a Ing. X-ová (2)

• Nemocnice je výukovým pracovištěm studentek středních zdravotních škol a posluchačů lékařské fakulty → Nemocnice je výukovým pracovištěm studujících středních zdravotních škol a lékařské fakulty

příslušnice něžného pohlaví tvoří X % voličů → ženy tvoří X % voličské základny

silné pohlaví je zastoupeno X procenty → muži jsou zastoupeni X procenty

muži zákona → muži a ženy zákona / ženy a muži zákona

• řekl to chlapsky otevřeně → řekl to otevřeně/upřímně

• při výběru školského zařízení by maminky měly dbát… → při výběru školského zařízení by rodiče měli dbát…

5. Formuláře, dotazníky

• Jméno a příjmení uchazeče → Jméno a příjmení, Jméno a příjmení uchazeče/uchazečky, Vaše jméno a příjmení

Paní/slečna: Uvádí se jen tehdy, pokud se rodinný stav zjišťuje také u mužů!

• Vyplní žadatel, příjemce → Vyplní žadatel/ka, Vyplní příjemce/příjemkyně, Vyplňte

• Podpis žadatele, Podepsán… → Podpis, Podepsán/a…, Podpis žadatelky/žadatele, Váš podpis

• Průkaz čtenáře, Průkaz klienta → Čtenářský průkaz, Klientský průkaz

Dárce → Dárkyně/Dárce, Darující (3)

Dlužník →Dlužník/Dlužnice, Dlužná osoba

Pojištěný →Pojištěná/ý

Předepsal, Přezkoušel, Vyměřil, Zaevidoval → Předepsal/a, Přezkoušel/a, Vyměřil/a, Zaevidoval/a

• Podpis mzdové účetní → Podpis mzdové/ho účetní/ho

• Zúčtování záloh provedl … → Zúčtování záloh provedl/a …

• Podpis oprávněného pracovníka → Podpis oprávněné osoby

• Podpis předsedy zkušební komise → Podpis předsedající/-ho zkušební komisi (4)

• Podpis zákonného zástupce → Podpis zákonné/-ho zástupce/zástupkyně

• Podpis otce (matky) (5) → Podpis otce/matky, Podpis matky/otce

• Prohlašuji, že můj syn (dcera)… → Prohlašuji, že můj syn/dcera… Prohlašuji, že moje dcera/můj syn…

• Údaje, pro něž jste neměl dostatek místa, uveďte… → Údaje, pro něž zde není dostatek místa, uveďte…, Další údaje uveďte…

• Prohlašuji, že jsem si vědom… → Prohlašuji, že jsem si vědom/a…

• Dotazník o zdravotním stavu klienta → Dotazník o zdravotním stavu, Dotazník o zdravotním stavu klientky/klienta

• Byl jste léčen u kardiologa, onkologa, neurologa? → Léčil/a jste se na kardiologii, onkologii, neurologii? Byl/a jste léčen/a na kardiologii, onkologii, neurologii?

• Jste kuřák? → Kouříte?

Některé případy lze upravit jen s obtížemi – právnické termíny, nahromadění mužských jazykových tvarů v jedné větě nebo nahromadění mužských jazykových tvarů jako hesel. Nebo když nám ženský jazykový protějšek připadá tak neobvyklý, že se zdráháme jej utvořit. Pak ponecháme tyto části textu tak, jak se dosud používají, a soustředíme se na jiné části či jiné typy textu. V angličtině a němčině se takové postupy již dávno vžily; je to logické, uvědomíme-li si, že způsob označování osob nebo jevů může ovlivnit smýšlení o nich. Jazyk by měl sloužit nám – a nikoli my jemu. Smyslem jazykových úprav je vytvořit takový text, který bude přátelsky, zdvořile a vstřícně oslovovat všechny, jimž je určen.

Připomínky a nápady zasílejte prosím na adresu valdrova@pf.jcu.cz.


(1)  Tak například nezískáme muže pro výkon profese, nově zařazené do Národní soustavy povolání pod označením „chůva“ (www.nsp.cz), přestože v náplni „její“ práce není nic, co by nemohli zvládat muži.

(2) Uvádí-li se titul u muže, zaslouží zmínku o něm i další osoba v textu.

(3) Podobně jako např. Kupující.

(4) Odvozování od slovního kmene lze naznačit dvěma způsoby: podnikatel/–ka, podnikatel/ka. Lze je použít také u jiného pádu než prvního – „Tato studie zkoumá komunikaci vyučujících se žáky/–němi“. U názvů osob, kde je ženský tvar odvozován příponou a změnou ve slově, např. vypadnutím -e- u náměstek/náměstkyně, dáváme přednost vypsání obou tvarů, pokud to délka textu umožňuje.

(5) Jednou z funkcí závorek je odlišit méně důležité údaje; použití lomítek je vhodnější, aby nevznikl dojem, že podpis prvně uvedené osoby je důležitější než podpis osoby, uvedené v závorce.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/