Trans jméno a příjmení: jaké vybrat?

 

Jana Valdrová, Ph.D., soudní znalkyně v oboru jmen a příjmení, 12.07.2019

Klíčová slova: trans*, trans gender, trans lidé, trans (gender) jméno, genderově neutrální jméno, rodově neutrální jméno, unisex jméno, unisex name, transgender name, gender neutral name, gender neutral baby name

  1. Současný stav

Genderově/rodově neutrální jméno je takové křestní jméno nebo příjmení, jehož nositelem či nositelkou může být osoba kteréhokoli pohlaví. Jméno musí být existující (doložené) a matričně zapsáno v podobě spisovné a pravopisně správné. Příjmení musí mít existující základ, tj. je třeba dokázat, že již bylo registrováno, např. snímkem stránky v telefonním seznamu, odkazem na e-zdroje (některé je třeba soudně znalecky ověřit) a dalšími uznatelnými způsoby.

O změnu dosavadního jména a příjmení může klient/ka požádat ve fázi tranzice: „Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví“.

Jména a příjmení, která nestojí v příručce Knappové, ověřuje v ČR soudně znalecky za poplatek M. Knappová, Ústav pro jazyk český nebo já. Další dvě osoby se specializují na mongolská a vietnamská jména a příjmení. Trans žena či muž může volit, na koho se obrátí, může porovnávat výši poplatků, dobu vypracování a přístup jednotlivých soudních znalkyň a znalců.

Již čtyřicet let se matriky řídí průběžně aktualizovanou příručkou M. Knappové Jak se bude (vaše dítě) jmenovat. Od roku 2006 se v ní objevuje drobná kapitola o trans jménech. Na můj návrh, akceptovaný Ministerstvem vnitra ČR uznávají matriky od roku 2017 též jazykovědně ověřené internetové zdroje, a navrhla jsem také, aby byla matrikám k dispozici kniha Bruce Lansky(ho) 2015. 100,000+ Baby Names. Žádná příručka totiž z kapacitních důvodů nepodchytí trendy a změny komplexně.

Text M. Knappové obsahuje seznam několika domáckých podob českých i cizích křestních jmen (Bóža, Jířa, Sandy aj.), jejichž matriční registrace je nepřípustná. Je žádoucí, aby autorka tento omyl co nejdříve napravila. Kromě domáckých forem nabízí autorka hrstku českých a několik málo cizích rodově neutrálních jmen v oficiálních, tedy nezdrobnělých nebo spisovných tvarech. Kde a jak hledat další křestní jména, autorka neuvádí. Domácké nebo zdrobnělé tvary jmen mohou znít důvěrně nebo dokonce dětinsky, o čemž se autorka nezmiňuje.

V oblasti příjmení navrhuje M. Knappová

  • starší slovanská, vzácná příjmení (Starove, Miškeje, Bratrych). U některých z nich neexistuje jediný člověk, který by se v ČR takto jmenoval. Příjmení by činilo nositele či nositelku mimořádně nápadnými, což zřejmě nebude cílem trans osob;
  • velmi rozšířená příjmení typu Krejčí (například v Praze je 1084 osob jménem Krejčí, srov. www.prijmeni.cz). To může znevýhodňovat nositele a nositelky v konkurenci na trhu práce);
  • radí obměnit původní příjmení příponami, z nichž mnohé zní nezvykle; trans lidé se proto nejčastěji uchylují k jedné z nich a volí obměnu vlastního příjmení zakončením na -ů. Postupně se ale tato verze stává stigmatem odlišné pohlavnosti, a proto se jí stále více lidí vyhýbá.

Paradoxně tak dochází k útěku k cizím příjmením, ačkoliv autorka příručky jednostranně horuje pro (staro)česká příjmení. V kombinaci s cizím křestním jménem jsou cizí příjmení mnohem lepší volbou než upoutávat na sebe pozornost nápadným příjmením v případě, že považujeme takovou pozornost za nevítanou.

Svobodná volba příjmení je v Česku hrubě omezována dosavadním rozlišováním příjmení na ženská a mužská, na němž trvá Ústav pro jazyk český (o tom eviduji důkazy). Například Kalaš je podle ÚJČ mužské jméno, a FtM jménem Kalašová proto nemůže jako neutrální verzi volit tvar Kalaš. Zato mírně odlišné jméno Kala je možné volit jako rodově neutrální, neboť končí na samohlásku. Dochází tím k nerovnému pojednání osob na základě zakončení kmene jejich příjmení, což změní jen úprava zákona.

Není pravda, že nepřechýlené příjmení nelze integrovat do textu, že není pro češtinu přirozené a že se nepozná rod. Ukázaly to svého času debaty kolem K. Peake a K. Jacques. Nepřechýlená příjmení se u nás používala od počátků úřední registrace jmen a nikdy nebránila porozumění. Pro vyjádření rodu existuje v češtině mnoho prostředků, a příjmení je pouze jeden z nich.

  1. Jak tedy volit křestní jméno?

Volba jména i příjmení je zásadní záležitost osobní identity – slavnostní, neopakovatelný moment, jak signalizují například rady na webu https://www.wikihow.com/Choose-a-New-Name-(Transgender). Vyplatí se zvolit takové jméno, aby trans žena či muž nemusel/a celý proces změny dokladů postupovat později ještě jednou.

Z příručky Bruce Lanskyho lze volit jména, označená B/G nebo G/B (zkratky anglických označení girl a boy), pokud neobsahují poznámku „familiar form“. Rodově neutrálních jmen jsou v této knize stovky; výběr je velmi reprezentativní. Tato jména by pak měla být registrovatelná bez poplatku, neboť jsou snadno ověřitelná z onomasticky důvěryhodného zdroje.

Lze také zadat do internetu nahoře uvedená klíčová slova (též v dalších jazycích), a nalezená jména si nechat soudně znalecky ověřit.

  1. Jak volit příjmení?

Rovněž zde se vyplatí najít verzi příjmení, jež nebude klient/ka muset později měnit. Některé MtF si přejí žít s příjmením s -ová nebo -á, které ve fázi tranzice nelze zaregistrovat jako genderově neutrální, tudíž je změna dokladů přece jen čeká ještě jednou.

Komu nevyhovují možnosti, jež jsem popsala výše podle příručky M. Knappové pro matriky, musí se v rámci současného matričního zákona přihlásit k cizí národnosti (FtM), nebo zvolit jméno, končící na samohlásku. Ostatně zapátráme-li ve vlastních rodokmenech, jistě v nich předky cizích národností najdeme.

Pro inspiraci doporučuji nahlédnout do www.prijmeni.cz, do telefonního seznamu v Česku či v jinde, projít medailonky slavných osobností v knihách či na internetu například pod hesly „slavné sportovkyně“, „slavné vědkyně“, „slavní cestovatelé“. Zdroj www.fembio.org obsahuje portréty slavných žen (včetně těch, jejichž příjmení končí na samohlásku) z různých dob, zemí a oborů. Informace jsou dostupné v angličtině, němčině a italštině.

Přeji vám šťastnou volbu – dát si tu práci a najít správně „padnoucí“ jméno a příjmení je opravdu velkou výhrou pro život.

Na závěr uvedu doporučení pro komunikaci s trans osobami: čeština má dva rody pro vyjadřování pohlaví. Není třeba zavádět novoty, i když není vyloučeno, že k tomu dojde. Stačí, když komunikující budou respektovat rod, ve kterém daná osoba o sobě mluví. Když to z komunikace ani ze jmen nepoznají, tak se prostě zdvořile zeptají.

Kontakt a poradenství: jana.valdrova  @  gmail.com

 

Doporučené webové stránky:

http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-valdrova.php?itemid=33875

http://transgender.at/infos/recht/vornamen.html

http://www.babynamewizard.com/baby-name

http://www.randalolson.com/2014/12/06/top-25-most-gender-neutral-names-in-the-u-s/

https://fivethirtyeight.com/features/there-are-922-unisex-names-in-america-is-yours-one-of-them/

https://www.kdejsme.cz/

https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

https://www.nasejmena.cz

https://www.prijmeni.cz

https://www.transx.at/Pub/Recht_Namensliste.php

https://www.wikihow.com/Choose-a-New-Name-(Transgender)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301#cast1

 

…a mnoho dalších. Upozornění: některá jména potřebují soudně znalecky ověřit.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/