SOUDNĚ ZNALECKÝ POSUDEK NA JMÉNO – INFORMACE A DOPORUČENÍ 2022

SOUDNÍ ZNALKYNĚ: Jana Valdrová, Ph.D., univerzitní pedagožka je od roku 2015 soudní znalkyní v oblasti jmen. Přednášela kromě Evropy také v USA, Asii a Africe, její publikace vycházejí v mezinárodně uznávaných recenzovaných periodikách. Je autorkou vůbec prvních pojednání o rodově neutrálních jménech v českém jazyce.

DRUHY JMEN: Volba jména je velmi důležitá událost. Vyplatí se zvolit jméno (nebo také příjmení) na celý život. Jména se dělí na

1. rodově specifická, která se matričně zapisují ženám nebo mužům podle toho, jaký údaj o pohlaví obsahuje jejich rodné číslo,

2. rodově neutrální (též: obourodá) – může je pro sebe nebo pro děti volit kdokoli. Někdy není jasné, které jméno je rodově neutrální: například jména Alice nebo Evelyn byla původně mužská jména, pak si je oblíbily ženy, a nyní patří mezi rodově neutrální.

JAK SI VYHLEDAT JMÉNO: Většina žádajících si přeje matričně zapsat konkrétní jméno. Rodově neutrální jména lze hledat v internetu pod hesly unisex name, gender neutral name apod. Toto heslo a zvolené jméno často ukáže, zda je jméno mezi rodově neutrálními. V dalším článku znalkyně uveřejňuje znalkyně SEZNAMY MATRIČNĚ UZNANÝCH RODOVĚ NEUTRÁLNÍCH JMEN. Přitom nerozhoduje ani jazyk, ani geografické faktory, a ani příručka Knappové se neobešla bez cizích jmen z různých zemí. Matriční úřad může ušetřit svůj čas i práci a žádajícím peníze, řídí-li se seznamy matričně uznaných rodově neutrálních jmen. Znalkyně vychází v maximální míře vstříc žádostem o jméno a ověřuje, zda je zvolené jméno evidováno jako rodově neutrální.

PŘÍJMENÍ: Příjmení jsou

1. rodově specifická (mají -ová nebo koncovku -á, -ý): Hálová, Malý / Malá,

2. rodově nepříznaková, používaná pro ženy i muže: Tachecí, Dolejší, Kočí, Janků, Nových, Mahnke,

3. lze na pozici rodově neutrálního příjmení úředně zapsat tzv. mužský tvar příjmení, který může od 01.01.2022 svobodně volit každá žena: Šmíd, Rajský. Dřívější nedosažitelnost tzv. mužského tvaru příjmení pro ženy je dědictvím komunismu od roku 1945 a byla až do roku 2021 specifikem české legislativy, nikoli jazyka. V jiných slovanských jazycích se tzv. mužský tvar příjmení ženám běžně matričně zapisoval a zapisuje.  Matriční úřad může vyžadovat posudek na neobvyklé příjmení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA k rodově neutrálním jménům: O tato jména může požádat kdokoli v režimu změny jména a/nebo příjmení, a to bez jakýchkoli zdravotních dokladů. O okolnostech žádosti pojednává matriční zákon, přičemž k důvodům pro změnu jmen na neutrální patří například též jejich používání jako pseudonymu, srov. údaje k ochraně pseudonymu, dohledatelné v internetu.

PŘÍJMENÍ NA -ů: Tento tvar příjmení byl mnoho let považován za nejpřijatelnější či dokonce za jediný možný na pozici rodově neutrálního příjmení. Situace se zlepšuje a lidé stále častěji volí buď jiné příjmení, nebo tzv. mužský tvar vlastního příjmení (řečeno terminologií zákona).

ZDROJE JMEN: Jsou to 1. lexikony se zahrnutím rodově neutrálních jmen mezi rodově specifická, například DUDEN, Lansky, Redmond / Satran aj., 2. internetové seznamy, sestavované odbornými autoritami nebo veřejně kontrolované (státní evidence jmen apod.): Nameberry, Nordic Names, firstname.de aj. Přímo na rodově neutrální jména se specializuje TransX – bližší informace obsahuje web valdrova.cz.

POSUDEK: Matriční úřad si jméno buď sám ověří, například z evidence jmen nebo z dokladů, poskytnutých klientem či klientkou, nebo podá informaci, kdo vypracovává posudky. Matriční úřad doporučí znalecký posudek, „vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě“ (citace ze zákona 301/2000 Sb.). Pochybnosti NEVZNIKAJÍ a matriční úřad může úředně zapsat jméno i bez posudku, čerpá-li úřad nebo klient*ka ze zdrojů, uvedených ve výše uvedeném odstavci.

Je třeba mít na paměti, že na matrikách používaná příručka Jak se bude vaše dítě jmenovat není ani jediným, ani závazným zdrojem pro matriční úřady nebo veřejnost. Obsahuje chyby: například omylem vyhrazuje rodově neutrální jména pouze trans lidem. Text kapitoly Osobní jména transsexuálů (a částečně i doprovodné texty) prokazatelně protiřečí čl. 3 a 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Jana Valdrová vypracovává soudně znalecké posudky ve spolupráci s advokátkou Mgr. et Mgr. Pavlou Špondrovou, která potvrdí, případně zkoriguje posudek z právního hlediska. Žádající objedná posudek na adrese jana.valdrova @ gmail.com, sdělí, pro koho je posudek a zda má jít o ženské, mužské nebo rodově neutrální jméno. Uvede své doručovací jméno, datum narození a úplnou adresu. Informace o ceně a termínech zašle znalkyně na vyžádání. Za negativní posudky si znalkyně zásadně nenechává platit, nýbrž místo toho konzultuje s klientkou* či klientem* případná jiná jména.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Valdrová