Trans jméno a příjmení: jaké vybrat?

Jana Valdrová, Ph.D., soudní znalkyně v oboru jmen a příjmení, 12.07.2019, aktualizováno 156.01.2021

Klíčová slova: posudek, soudní znalectví, trans*, trans gender, trans lidé, trans (gender) jméno, genderově neutrální jméno, rodově neutrální jméno, unisex jméno, unisex name, transgender name, gender neutral name, gender neutral baby name

  1. Současný stav

Genderově/rodově neutrální jméno je takové křestní jméno nebo příjmení, jehož nositelem či nositelkou může být osoba kteréhokoli pohlaví. Jméno musí být existující (doložené) a matričně zapsáno v podobě spisovné a pravopisně správné. Příjmení musí mít existující základ, tj. je třeba dokázat, že již bylo registrováno, např. snímkem stránky v telefonním seznamu, odkazem na e-zdroje (některé je třeba soudně znalecky ověřit) a dalšími uznatelnými způsoby.

O změnu dosavadního jména a příjmení může klient/ka požádat ve fázi tranzice: „Matriční úřad povolí na základě žádosti fyzické osoby a potvrzení poskytovatele zdravotních služeb změnu jména, popřípadě jmen, a příjmení na neutrální jméno a příjmení, byla-li zahájena léčba pro změnu pohlaví“.

Jména a příjmení, která nestojí v příručce Knappové může matrika požadovat soudně znalecky ověřit. Trans žena či muž si zvolí, na kterého znalce*znalkyni se obrátí: může porovnávat zaměření dané odborné autority, výši poplatků, dobu vypracování a přístup jednotlivých soudních znalkyň a znalců.

Již přes čtyřicet let se matriky řídí průběžně aktualizovanou příručkou M. Knappové Jak se bude (vaše dítě) jmenovat. Od roku 2006 se v ní objevuje drobná kapitola o trans jménech. Na můj návrh, akceptovaný Ministerstvem vnitra ČR uznávají matriky od roku 2017 též jazykovědně ověřené internetové zdroje, a také jsem navrhla, aby byla matrikám k dispozici kniha Bruce Lansky(ho) 2015. 100,000+ Baby Names.

Text M. Knappové obsahuje seznam několika domáckých podob českých i cizích křestních jmen (Bóža, Jířa, Sandy aj.), jejichž matriční registrace je ale protizákonná. Kromě toho nabízí autorka několik málo českých a cizích rodově neutrálních jmen, z nichž některé jsou (rovněž zřejmě omylem) domácké tvary. Kde a jak hledat další křestní jména, autorka neuvádí. Domácké nebo zdrobnělé tvary jmen mohou znít důvěrně nebo dokonce dětinsky, o čemž se autorka nezmiňuje.

V oblasti příjmení navrhuje M. Knappová

  • starší slovanská, vzácná příjmení (Starove, Miškeje, Bratrych). U některých z nich neexistuje jediný člověk, který by se v ČR takto jmenoval. Příjmení by činilo nositele či nositelku mimořádně nápadnými, což zřejmě nebude cílem trans osob;
  • velmi rozšířená příjmení typu Krejčí (například v Praze je 1084 osob jménem Krejčí, srov. www.prijmeni.cz). To může znevýhodňovat nositele a nositelky v konkurenci na trhu práce);
  • radí obměnit původní příjmení příponami, z nichž mnohé zní nezvykle; trans lidé se proto nejčastěji uchylují k jedné z nich a volí obměnu vlastního příjmení zakončením na -ů. Postupně se ale tato verze stává stigmatem odlišné pohlavnosti, a proto se jí stále více lidí vyhýbá.

Příručka se dopouští stigmatizace trans osob tím, že pojednává o jejich jménech ve zvláštní kapitole, jako by rodově neutrální jména nemohl volit kdokoli a kdykoli i bez potvrzení o tranzici. Co je ale z hlediska lidských práv mnohem závažnější problém, nabízí trans lidem „extra“ jména a příjmení, což umožňuje odečítat z nich velmi citlivé osobní údaje: historii změny pohlaví.

  1. Jak volit křestní jméno?

Volba jména i příjmení je zásadní záležitost osobní identity – slavnostní, neopakovatelný moment, jak signalizují například rady na webu https://www.wikihow.com/Choose-a-New-Name-(Transgender). Vyplatí se zvolit takové jméno, aby trans žena či muž nemusel/a celý proces změny dokladů postupovat později ještě jednou.

Z příručky Bruce Lanskyho lze volit jména, označená B/G nebo G/B (zkratky anglických označení girl a boy), pokud neobsahují poznámku „familiar form“. Rodově neutrálních jmen jsou v této knize stovky; výběr je velmi reprezentativní. Tato jména by pak měla být registrovatelná bez poplatku, neboť jsou snadno ověřitelná z onomasticky důvěryhodného zdroje. Lze také zadat do internetu nahoře uvedená klíčová slova (též v dalších jazycích), a nalezená jména si případně nechat soudně znalecky ověřit.

  1. Jak volit příjmení?

Vyplatí se zvolit příjmení, jež nebude klient*ka muset později měnit, a vynechat tvary, jež by mohly být jazykovým signálem změny pohlaví, například příjmení na -ů. Čím méně jich bude, tím méně je veřejnost bude vnímat jako stigma jinakosti pohlaví.

Některé MtF si přejí žít s příjmením s -ová nebo -á, které ve fázi tranzice nelze zaregistrovat jako genderově neutrální. Tudíž je změna dokladů přece jen čeká ještě jednou.

Komu nevyhovují možnosti, jež jsem popsala výše podle příručky M. Knappové pro matriky, musí se v rámci současného matričního zákona přihlásit 1. k cizí národnosti (FtM), 2. k pobytu v cizině, byť zamýšlenému nebo 3. zvolit jméno, končící na samohlásku. Ostatně zapátráme-li ve vlastních rodokmenech, jistě v nich předky cizích národností najdeme.

Pro inspiraci doporučuji nahlédnout do www.prijmeni.cz, do telefonního seznamu v Česku či v jinde, projít medailonky slavných osobností v knihách či na internetu například pod hesly „slavné sportovkyně“, „slavné vědkyně“, „slavní cestovatelé“. Zdroj www.fembio.org obsahuje portréty slavných žen (včetně těch, jejichž příjmení končí na samohlásku) z různých dob, zemí a oborů. Informace jsou dostupné v angličtině, němčině, italštině.

Přeji vám šťastnou volbu – najít správně „padnoucí“ jméno a příjmení je opravdu velkou výhrou pro život.

Na závěr uvedu doporučení pro komunikaci s trans osobami: čeština má dva rody pro vyjadřování pohlaví. Není třeba zavádět novoty, i když není vyloučeno, že k tomu dojde. Stačí, když komunikující budou respektovat rod, ve kterém daná osoba o sobě mluví.

Kontakt a poradenství: jana.valdrova  @  gmail.com

Doporučené webové stránky:

http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-valdrova.php?itemid=33875

http://transgender.at/infos/recht/vornamen.html

http://www.babynamewizard.com/baby-name

http://www.randalolson.com/2014/12/06/top-25-most-gender-neutral-names-in-the-u-s/

https://fivethirtyeight.com/features/there-are-922-unisex-names-in-america-is-yours-one-of-them/

https://www.kdejsme.cz/

https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

https://www.nasejmena.cz

https://www.prijmeni.cz

https://www.transx.at/Pub/Recht_Namensliste.php

https://www.wikihow.com/Choose-a-New-Name-(Transgender)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301#cast1

…a mnoho dalších. Upozornění: některá jména potřebují soudně znalecky ověřit.

TRANS*PARENT: konference o právech translidí jako pozvánka k dialogu o praxi registrace jmen a příjmení

trans parent

Organizace TRANS*PARENT a nadace Friederich-Ebert-Stiftung Prag uspořádaly 15. 5. 2016 konferenci o právech trans* lidí – těch z nás, kteří se vypořádávají s nesouladem s rodem, původně jim přiděleným po narození. Ke komplikacím v životě trans* osob patří současná praxe zápisu jmen a příjmení do matrik.

Pokračovat ve čtení „TRANS*PARENT: konference o právech translidí jako pozvánka k dialogu o praxi registrace jmen a příjmení“