SOUDNĚ ZNALECKÝ POSUDEK NA JMÉNO – INFORMACE A DOPORUČENÍ 2022

SOUDNÍ ZNALKYNĚ: Jana Valdrová, Ph.D., univerzitní pedagožka je od roku 2015 soudní znalkyní v oblasti jmen. Přednášela kromě Evropy také v USA, Asii a Africe, její publikace vycházejí v mezinárodně uznávaných recenzovaných periodikách. Je autorkou vůbec prvních pojednání o rodově neutrálních jménech v českém jazyce.

DRUHY JMEN: Volba jména je velmi důležitá událost. Vyplatí se zvolit jméno (nebo také příjmení) na celý život. Jména se dělí na

1. rodově specifická, která se matričně zapisují ženám nebo mužům podle toho, jaký údaj o pohlaví obsahuje jejich rodné číslo,

2. rodově neutrální (též: obourodá) – může je pro sebe nebo pro děti volit kdokoli. Někdy není jasné, které jméno je rodově neutrální: například jména Alice nebo Evelyn byla původně mužská jména, pak si je oblíbily ženy, a nyní patří mezi rodově neutrální.

JAK SI VYHLEDAT JMÉNO: Většina žádajících si přeje matričně zapsat konkrétní jméno. Rodově neutrální jména lze hledat v internetu pod hesly unisex name, gender neutral name apod. Toto heslo a zvolené jméno často ukáže, zda je jméno mezi rodově neutrálními. V dalším článku znalkyně uveřejňuje znalkyně SEZNAMY MATRIČNĚ UZNANÝCH RODOVĚ NEUTRÁLNÍCH JMEN. Přitom nerozhoduje ani jazyk, ani geografické faktory, a ani příručka Knappové se neobešla bez cizích jmen z různých zemí. Matriční úřad může ušetřit svůj čas i práci a žádajícím peníze, řídí-li se seznamy matričně uznaných rodově neutrálních jmen. Znalkyně vychází v maximální míře vstříc žádostem o jméno a ověřuje, zda je zvolené jméno evidováno jako rodově neutrální.

PŘÍJMENÍ: Příjmení jsou

1. rodově specifická (mají -ová nebo koncovku -á, -ý): Hálová, Malý / Malá,

2. rodově nepříznaková, používaná pro ženy i muže: Tachecí, Dolejší, Kočí, Janků, Nových, Mahnke,

3. lze na pozici rodově neutrálního příjmení úředně zapsat tzv. mužský tvar příjmení, který může od 01.01.2022 svobodně volit každá žena: Šmíd, Rajský. Dřívější nedosažitelnost tzv. mužského tvaru příjmení pro ženy je dědictvím komunismu od roku 1945 a byla až do roku 2021 specifikem české legislativy, nikoli jazyka. V jiných slovanských jazycích se tzv. mužský tvar příjmení ženám běžně matričně zapisoval a zapisuje.  Matriční úřad může vyžadovat posudek na neobvyklé příjmení.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA k rodově neutrálním jménům: O tato jména může požádat kdokoli v režimu změny jména a/nebo příjmení, a to bez jakýchkoli zdravotních dokladů. O okolnostech žádosti pojednává matriční zákon, přičemž k důvodům pro změnu jmen na neutrální patří například též jejich používání jako pseudonymu, srov. údaje k ochraně pseudonymu, dohledatelné v internetu.

PŘÍJMENÍ NA -ů: Tento tvar příjmení byl mnoho let považován za nejpřijatelnější či dokonce za jediný možný na pozici rodově neutrálního příjmení. Situace se zlepšuje a lidé stále častěji volí buď jiné příjmení, nebo tzv. mužský tvar vlastního příjmení (řečeno terminologií zákona).

ZDROJE JMEN: Jsou to 1. lexikony se zahrnutím rodově neutrálních jmen mezi rodově specifická, například DUDEN, Lansky, Redmond / Satran aj., 2. internetové seznamy, sestavované odbornými autoritami nebo veřejně kontrolované (státní evidence jmen apod.): Nameberry, Nordic Names, firstname.de aj. Přímo na rodově neutrální jména se specializuje TransX – bližší informace obsahuje web valdrova.cz.

POSUDEK: Matriční úřad si jméno buď sám ověří, například z evidence jmen nebo z dokladů, poskytnutých klientem či klientkou, nebo podá informaci, kdo vypracovává posudky. Matriční úřad doporučí znalecký posudek, „vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě“ (citace ze zákona 301/2000 Sb.). Pochybnosti NEVZNIKAJÍ a matriční úřad může úředně zapsat jméno i bez posudku, čerpá-li úřad nebo klient*ka ze zdrojů, uvedených ve výše uvedeném odstavci.

Je třeba mít na paměti, že na matrikách používaná příručka Jak se bude vaše dítě jmenovat není ani jediným, ani závazným zdrojem pro matriční úřady nebo veřejnost. Obsahuje chyby: například omylem vyhrazuje rodově neutrální jména pouze trans lidem. Text kapitoly Osobní jména transsexuálů (a částečně i doprovodné texty) prokazatelně protiřečí čl. 3 a 10 Listiny základních práv a svobod a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Jana Valdrová vypracovává soudně znalecké posudky ve spolupráci s advokátkou Mgr. et Mgr. Pavlou Špondrovou, která potvrdí, případně zkoriguje posudek z právního hlediska. Žádající objedná posudek na adrese jana.valdrova @ gmail.com, sdělí, pro koho je posudek a zda má jít o ženské, mužské nebo rodově neutrální jméno. Uvede své doručovací jméno, datum narození a úplnou adresu. Informace o ceně a termínech zašle znalkyně na vyžádání. Za negativní posudky si znalkyně zásadně nenechává platit, nýbrž místo toho konzultuje s klientkou* či klientem* případná jiná jména.

Rodově neutrální jména: Ověřené úřední seznamy jmen pro informaci českých matričních úřadů a české veřejnosti

Jana Valdrová je lingvistka s bohatou publikační, přednáškovou a vzdělávací činností, uznávanou na vědeckých pracovištích v Evropě, USA, Asii a Africe. Kniha Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit (2018) patří k doporučovaným vědeckým pramenům na českých univerzitách. V roce 2000 vypracovala J. Valdrová pro Český helsinský výbor expertízu na podporu nepřechylování příjmení cizinek, a od té doby, tedy již přes dvacet let je vědecky a osvětově činná mj. v oblasti onomastiky. Od roku 2015 je soudní znalkyní. Jako jediná česká jazykovědkyně se zaměřuje na problematiku rodově neutrálních jmen.

Klíčová slova: rodově neutrální jméno, unisex jméno, genderově neutrální jméno, epicénní jméno, androgynní jméno, trans*, trans gender, trans lidé, trans (gender) jméno 

Anglicky: unisex name, transgender name, gender-neutral name, gender neutral baby name, epicene name, androgynous name. (V dalších jazycích zadejte mutace hesla v daném jazyce.)

Rodově neutrální rodná jména jsou taková, u nichž je úřední registrací nebo jazykovědně relevantními evidencemi v tištěných zdrojích (lexikonech aj.) nebo v internetu doloženo používání u žen a mužů.  Rodově neutrální jména lze zapsat komukoli, v kterékoli fázi života a bez ohledu na pohlaví.

Rodově neutrální příjmení jsou příjmení rodově nepříznaková (tj. bez ženských či mužských mluvnických indicií přechylování, například Kočí, Černých apod.).

JAKO RODOVĚ NEUTRÁLNÍ LZE POUŽÍT PŘÍJMENÍ V TZV. MUŽSKÉM TVARU. O JEHO ÚŘEDNÍ ZÁPIS MŮŽE OD 01.01.2022 POŽÁDAT KTERÁKOLI ŽENA A MUSÍ JÍ BÝT VYHOVĚNO. MUŽ SI MŮŽE SVÉ PŘÍJMENÍ PONECHAT, A BUDE FUNGOVAT JAKO RODOVĚ NEUTRÁLNÍ. PŘÍJMENÍ LZE ZMĚNIT POUZE NA VÝSLOVNOU ŽÁDOST ŽÁDAJÍCÍ OSOBY, a úřad nesmí matriční zápis příjmení na -ů vyžadovat. Tuto informaci zveřejňuji po opakovaných zkušenostech klientek a klientů s matrikami, které se domnívaly, že mužské příjmení nelze jako rodově neutrální zapsat.

Také rodově neutrální příjmení lze zapsat komukoli, v kterékoli fázi života a bez ohledu na pohlaví.

UPOZORNĚNÍ PRO VEŘEJNOST A MATRIČNÍ ÚŘADY: Není pravda, že rodově neutrální jména by snad byla pouze pro osoby v tranzici a že by neměla být určena „rodičům vybírajícím jméno pro očekávané děťátko“ (Knappová). Takové stanovisko je v onomastice chybné, naprosto osamělé, odporuje padesát let starým výzkumům rodově neutrálních jmen a Knappová pro ně dosud nepředložila žádné vědecky ověřitelné důkazy. Bez vědeckých důkazů tedy Knappová vyhrazuje určitá (tj. rodově neutrální) jména určité skupině populace, což není možné obhájit ani typologickými specifiky českého jazyka. Jde prostě o omyl. 

Pro veřejnost a matriční úřady zde publikuji tři seznamy rodově neutrálních rodných jmen. Věrohodnost seznamů jsem jakožto jazykovědkyně a soudní znalkyně v oblasti jmen osobně ověřila. Matriční úřad může převzít a zapsat údaje bez dalšího ověřování. To platí zejména pro Nameberry, neboť web spravují autorky deseti onomastických lexikonů L. Rosenkrantz a P. Redmond Satran, které zkoumaly rodově neutrální jména již v 80. letech minulého století. První zmínka o rodově neutrálních jménech v Knappové (která je omylem odpírá většinové populaci) pochází z roku 2006. 

Mé informace o rodově neutrálních jménech jsou součástí informačního textu pro matriky a veřejnost, který dám k dispozici všem matrikám v ČR, vyžádá-li si jej OVS MV ČR. Můj manuál obsahuje výklad rodově neutrálních jmen, informuje o tom, jak a kde je najít, jak vyhledat údaje o jejich rodové neutrálnosti, která rodově neutrální jména lze matričně zapsat.

Případné dotazy ráda zodpovím. Matriční úřad prosím, aby mne laskavě informoval na jana.valdrova @ gmail.com, zapsal-li jméno bez dalšího ověřování. Uvítám rovněž zkušenosti žadatelek a žadatelů.

Seznam 1: Jazykovědně ověřený seznam organizace TRANSX (Rakousko), platný v Rakousku a kterékoli jiné zemi. Zdroj: https://www.transx.at/Pub/Recht_Namensliste.php

Informace: Čísla v závorkách vyjadřují podíl chlapců mezi 173.277 dětmi, jež obdržely dané jméno. Čím vyšší je procento, uvedené v závorce, tím častěji je dané jméno pociťováno jako mužské, což samozřejmě nemá vliv skutečnost, že dané jméno je uznáno za rodově neutrální.

Abir (50%), Abrar (20%), Ada (10%), Adalet (17%), Adama (20%), Adar (95%), Adel (88%), Adelin (60%), Adi (93%), Adriel (88%), Aenea (20%), Aeon (50%), Afnan (22%), Agrin (50%), Aidan (95%), Aiko (57%), Aimé (80%), Aino (13%), Aisosa (40%), Aki (75%), Akira (67%), Aksa (20%), Ala (17%), Aleksa (93%), Aleksis (50%), Alex (99%), Alexa (1%), Alexis (53%), Ali (99,8%), Alija (37%), Alin (31%), Alis (47%), Alison (7%), Alix (7%), Aliyan (75%), Allen (95%), Amal (18%), Aman (94%), Amanjot (50%), Amanpreet (25%), Amar (99,8%), Amari (50%), Amber (3%), Amel (95%), Amiel (75%), Amine (8%), Amiri (50%), Amrit (50%), An (56%), Anael (33%), Anai (50%), Ananda (24%), Anar (75%), André (99,9%), Andrea (0,3%), Andreja (37%), Angel (48%), Anh (67%), Anij (67%), Anik (76%), Aniko (5%), Anir (50%), Anis (99%), Anjo (80%), Anka (50%), Anmol (73%), Anmoldeep (50%), Anna-Lena (0,1%), Anoop (67%), Anri (83%), Ansu (75%), Antonie (9%), Anu (13%), Anusch (50%), Anuuk (50%), Anwar (92%), Ao (33%), Ara (50%), Aram (92%), Arame (33%), Arda (99,7%), Aria (40%), Ariel (93%), Arin (44%), Arjin (55%), Arlen (67%), Arlin (71%), Arlind (98%), Armağan (80%), Arman (98%), Aroa (33%), Arshdeep (67%), Arta (6%), Arya (29%), Asay (50%), Ashley (2%), Ashton (80%), Asil (43%), Aşkin (50%), Asmen (87%), Asmin (4%), Asrin (63%), Astrit (50%), Atrin (50%), Auguste (50%), Augustine (33%), Austen (50%), Avesta (33%), Avi (88%), Avial (50%), Avin (33%), Avneet (25%), Avni (67%), Awan (50%), Awin (38%), Ayalguu (50%), Ayan (93%), Ayat (14%), Aydin (97%), Aylen (50%), Ayomide (50%), Aysu (3%), Azar (67%), Aziz (99%), Baljot (50%), Balwinder (50%), Bao (67%), Baraa (43%), Baran (97%), Bariş (98%), Bayan (17%), Bedirhan (99%), Bejan (60%), Bela (93%), Bengin (67%), Bennett (75%), Bera (64%), Beray (7%), Beren (4%), Berin (42%), Beritan (33%), Berivan (5%), Beyhan (60%), Bircan (50%), Blessed (60%), Blessing (11%), Bo (94%), Bodhi (75%), Bonnie (8%), Bora (74%), Brooklyn (86%), Bryce (50%), Buğra (91%), Cameron (69%), Camille (4%), Can (99,6%), Canel (57%), Canice (50%), Cansel (10%), Carel (50%), Carol (45%), Casey (60%), Catalin (50%), Cayan (83%), Cayden (83%), Cecil (25%), Cedar (33%), Célestin (67%), Celestine (6%), Cemre (8%), Cevahir (50%), Cevher (50%), Ceylan (10%), Charlie (79%), Charly (94%), Chen (58%), Cheng (67%), Chenoa (22%), Chi (50%), Chia (50%), Chidera (29%), Chimdiebube (50%), Chinonso (50%), Chisom (60%), Christi (33%), Christin (1%), Coby (67%), Colin (99,7%), Collin (99%), Confidence (33%), Conny (1%), Constantin (99,8%), Corey (83%), Corin (75%), Dakota (33%), Daley (50%), Damas (50%), Dan (91%), Dana (2%), Danai (14%), Dane (80%), Daniele (83%), Danila (30%), Danis (98%), Danny (99%), Dany (91%), Dara (13%), Darcy (33%), Daren (80%), Daria (0,3%), Darin (59%), Darlyn (14%), Darren (91%), Darwin (98%), Dastan (90%), Dela (25%), Denis (98%), Deniz (85%), Denys (50%), Deran (67%), Deren (50%), Derin (9%), Deron (50%), Derya (1%), Desire (5%), Destan (56%), Destiny (49%), Devi (20%), Devrim (88%), Di (50%), Dia (14%), Diamond (33%), Dian (82%), Dilan (9%), Dilanur (11%), Dilber (20%), Dima (8%), Dimah (33%), Dinar (50%), Dior (78%), Diren (44%), Divine (21%), Diyar (96%), Djan (67%), Doğa (25%), Dolunay (67%), Domenique (52%), Dominique (34%), Dorien (25%), Dorin (25%), Duha (42%), Dulguun (75%), Dünya (67%), Durdu (50%), Easton (67%), Ebrar (14%), Ecmel (33%), Ecrin (1%), Eden (39%), Edit (40%), Efdal (57%), Efe (99%), Eftal (50%), Ege (99%), Eghosa (75%), Eian (50%), Eike (56%), Ekam (67%), Ekamjot (67%), Ekin (67%), Eknoor (75%), Elay (75%), Elham (77%), Eli (96%), Elia (92%), Elian (96%), Elie (88%), Eliesa (13%), Elijah (99%), Elis (24%), Elisa-Maria (4%), Elisa-Marie (5%), Elischa (69%), Elisha (32%), Eliya (40%), Ellia (33%), Elliot (97%), Elliott (90%), Ellis (24%), Elmas (48%), Elnur (50%), Eloghosa (50%), Elvan (4%), Elvin (72%), Elya (50%), Elyesa (98%), Elzem (50%), Eman (77%), Emanuele (93%), Emel (28%), Emelin (50%), Emi (7%), Emile (93%), Emre (99,7%), Enbiya (75%), Enea (49%), Enfal (50%), Enguun (50%), Enid (56%), Enis (99%), Ennur (50%), Eri (50%), Erin (24%), Eris (89%), Erva (1%), Ese (40%), Esen (50%), Eser (88%), Esmerlin (50%), Esosa (20%), Esra (1%), Esrin (50%), Etienne (93%), Etinosa (60%), Evan (95%), Evin (16%), Evrim (57%), Excel (50%), Eylül (2%), Ezana (8%), Ezel (80%), Ezra (94%), Fabien (58%), Farin (75%), Fathi (50%), Favour (33%), Felice (11%), Ferda (67%), Ferhan (36%), Feyzan (50%), Fida (33%), Fidan (69%), Fidelis (86%), Finlay (93%), Florin (84%), Francis (95%), Fu (86%), Fynn (99,5%), Gabriel (99,9%), Gabriele (1%), Gagan (50%), Gagandeep (33%), Galin (50%), Garcia (50%), Gehad (50%), Gerit (28%), Germe (50%), Gerrit (71%), Gillian (54%), Göksel (67%), Göksu (17%), Goldi (33%), Goodness (33%), Görkem (97%), Gracious (50%), Grateful (50%), Günay (75%), Guneet (20%), Güner (75%), Günes (17%), Güneş (10%), Gurneet (25%), Gurnoor (75%), Gurpreet (50%), Gurshandeep (50%), Gursirat (33%), Hamdi (95%), Han (90%), Hanan (61%), Hani (75%), Hannan (50%), Hardeep (50%), Hargun (38%), Harjot (78%), Harkirat (25%), Harley (83%), Harman (76%), Harmanjit (67%), Harmeet (75%), Harneet (50%), Harnoor (63%), Harper (50%), Harpreet (54%), Harsimran (50%), Harsimrat (50%), Harvin (50%), Havin (3%), Heaven (50%), Hebin (50%), Hebun (67%), Hedi (21%), Henny (33%), Heval (43%), Hilal (3%), Hira (0,4%), Hiwa (67%), Hoang (50%), Honey (33%), Hong (33%), Hope (13%), Hui (33%), Hürriyet (50%), Hyazinth (50%), Idan (86%), Ieman (50%), Iklil (33%), Ikra (5%), Ikram (50%), Ilay (88%), Iley (33%), Ilia (69%), Ilin (50%), Ilkay (88%), Ilke (45%), Imaan (25%), Iman (7%), Ime (50%), Imen (10%), Imran (92%), Inas (70%), Inayet (50%), Indra (14%), Ion (80%), Ira (4%), Iren (33%), Isa (78%), Ishmeet (25%), Işik (33%), Iveel (50%), Iyobosa (33%), Jackie (88%), Jaime (88%), Jaimy (25%), Jamaine (75%), Jamal (96%), Jamie (89%), Jamy (89%), Jan (99,96%), Janat (50%), Jane (3%), Janis (88%), Janne (65%), Janni (75%), Jannic (85%), Jannick (97%), Janoah (67%), Jarin (33%), Jascha (82%), Jasdip (50%), Jaskirat (44%), Jaskirt (50%), Jasmeet (33%), Jasmin (0,3%), Jasmine (0,2%), Jasnoor (50%), Jaspreet (14%), Jay (88%), Jay-Jay (50%), Jean (96%), Jeevan (80%), Jehan (33%), Jess (50%), Jesse (98%), Jessie (8%), Jessy (9%), Jia (54%), Jiayi (25%), Jie (67%), Jin (42%), Jing (60%), Jiyan (89%), Jo (50%), Joan (50%), Joann (33%), Jody (43%), Joel (99,7%), Joelin (50%), Joey (96%), Jona (77%), Jora (8%), Jordan (91%), Jorden (75%), Jori (67%), Jorin (75%), Joy (10%), Joyce (2%), Jua (50%), Judi (25%), Jules (92%), Juli (2%), Julien (97%), Julin (50%), Jun (83%), Junis (67%), Juno (6%), Justice (71%), Justin (99,6%), Kafui (50%), Kai (99%), Kani (50%), Kanon (33%), Karam (92%), Karel (83%), Karen (10%), Karma (43%), Kay (98%), Kaya (23%), Kayden (75%), Kayra (41%), Ke (50%), Keesha (50%), Kei (80%), Keine (45%), Kekeli (50%), Kelly (7%), Kerry (17%), Kersten (73%), Keyla (25%), Khonde (50%), Kim (9%), Kimi (97%), Kiran (76%), Kirin (80%), Kirsten (2%), Kris (97%), Kudret (86%), Lael (33%), Lalu (67%), Laren (33%), Latif (91%), Laurel (88%), Lauren (19%), Laurence (95%), Lauri (94%), Laurin (99,7%), Lavin (4%), Lawin (50%), Le (83%), Lea-Fiona (50%), Lee (67%), Leen (13%), Lei (75%), Leigh (50%), Lennon (94%), Lenny (99%), Leny (25%), Leone (50%), Leonel (97%), Leoni (0,4%), Leonis (96%), Leonor (19%), Lesley (33%), Leslie (17%), Leto (75%), Levi (99,6%), Lewin (95%), Lezan (50%), Li (19%), Liah (1%), Lian (97%), Liel (18%), Lien (21%), Lija (33%), Lil (25%), Lilian (2%), Lin (67%), Ling (25%), Linor (75%), Lior (94%), Lisa-Maria (0,1%), Liu (40%), Liva (20%), Ljuba (50%), Loan (67%), Lois (41%), Loïs (67%), Loren (15%), Lorin (36%), Loris (99%), Lou (30%), Louie (96%), Louis (99,8%), Love (75%), Loveleen (33%), Lovepreet (75%), Lovis (88%), Lu (50%), Luca (99%), Luca-Maria (50%), Lucca (96%), Lucien (97%), Luciene (33%), Luka (99%), Lumi (14%), Luo (50%), Luz (25%), Lyan (67%), Ma (50%), Mael (94%), Mahi (50%), Maiko (75%), Maisam (80%), Maj (33%), Malak (2%), Malek (84%), Malin (3%), Malu (11%), Manar (14%), Mandeep (75%), Mandip (33%), Mane (20%), Maneli (25%), Manjot (78%), Manmeet (43%), Manou (50%), Manpreet (44%), Manroop (20%), Manu (88%), Manuele (86%), Manush (50%), Manveer (80%), Marcelle (67%), Marc-Luis (50%), Marco (99,95%), Maren (1%), Marian (98%), Marijan (98%), Marin (99%), Marion (0,5%), Maris (53%), Marjan (90%), Marley (41%), Marlind (50%), Marvel (67%), Marvelous (71%), Marvie (25%), Mata (20%), Matea (5%), Mateja (80%), Matija (99%), Matti (98%), Maurice (99%), Mavis (11%), Maxi (10%), Maxie (20%), Maxim (99%), Maxime (53%), Mediha (7%), Megan (2%), Mehtab (33%), Mei (20%), Melek (1%), Melin (29%), Melis (9%), Mendy (50%), Merab (50%), Merhan (50%), Meriç (33%), Merit (8%), Merlin (97%), Merlind (50%), Merlyn (50%), Merveille (33%), Meryem (0,4%), Mevlan (78%), Mica (75%), Micah (88%), Michal (56%), Michele (87%), Michèle (4%), Michell (83%), Michelle (0,1%), Mihran (67%), Mika (93%), Mikail (99,8%), Mikka (78%), Miko (86%), Milen (50%), Mili (50%), Min (56%), Mina (2%), Minel (30%), Mingo (50%), Minh (76%), Mio (96%), Mirac (96%), Miraç (97%), Miracle (47%), Miral (11%), Mirhan (60%), Mirian (67%), Mirjan (25%), Miro (96%), Mirza (97%), Mischa (94%), Mischel (25%), Mišel (67%), Misha (86%), Miyabi (50%), Mo (50%), Moa (25%), Mobeen (50%), Momo (18%), Mong (33%), Morgan (71%), Mumin (83%), Munkhjin (50%), Nade (67%), Nadin (1%), Nadir (92%), Nahid (33%), Nairi (50%), Nalin (50%), Nana (8%), Nandi (50%), Nao (50%), Naomi (0,1%), Nariman (67%), Narin (2%), Nasim (50%), Nassim (67%), Natania (33%), Navdeep (67%), Navin (86%), Navjot (50%), Neela (4%), Nefes (17%), Nehir (1%), Nell (7%), Nelly (1%), Neriah (50%), Neris (50%), Nermin (51%), Nevin (43%), Ngoc (50%), Nguyen (50%), Ni (50%), Nian (67%), Nicki (77%), Nicky (83%), Nicola (31%), Nidal (89%), Nieves (33%), Nihal (6%), Nika (2%), Niki (75%), Nikita (49%), Nikki (28%), Nikol (3%), Nikola (74%), Nikoll (33%), Niku (33%), Nil (35%), Nilay (10%), Nima (77%), Nino (99,8%), Nisar (67%), Nivin (50%), Niyar (50%), Noa (62%), Noam (97%), Noe (82%), Noé (77%), Noel (99%), Noël (96%), Noran (13%), Nori (33%), Nosakhare (50%), Nour (33%), Numa (50%), Nuo (50%), Nur (25%), Nuran (5%), Nuri (97%), Nurija (25%), Ohne (43%), Oluwaseun (50%), Oluwatobi (83%), Ömür (93%), Onosetale (50%), Osama (96%), Osarumwense (50%), Osasenaga (50%), Özcan (88%), Özden (67%), Özlem (3%), Paiman (67%), Paris (71%), Pascale (21%), Patrice (82%), Pau (83%), Paya (50%), Payam (75%), Peace (20%), Pei (50%), Pera (33%), Perry (86%), Peta (50%), Philomena (1%), Phoenix (82%), Pola (7%), Prabhjot (60%), Prabhnoor (40%), Prabnoor (50%), Praise (27%), Precious (14%), Preet (75%), Promise (67%), Puneet (50%), Punit (67%), Qamar (50%), Qi (71%), Qian (20%), Qing (75%), Quinn (80%), Qun (67%), Raha (17%), Rahil (29%), Raihan (88%), Raja (50%), Rajan (92%), Rajbir (67%), Rajveer (67%), Rajvinder (50%), Raman (89%), Rana (1%), Randeep (50%), Rani (50%), Rauan (20%), Ravneet (50%), Rayan (92%), Rayen (98%), Raymi (50%), Rayyan (90%), Raza (33%), Reda (67%), Rejan (94%), Rejhan (91%), Reman (33%), Remy (85%), Rene (99%), René (99,9%), Renee (35%), Renée (15%), Resa (40%), Revan (80%), Rewan (80%), Reyan (67%), Reyyan (7%), Rezan (78%), Rida (11%), Riko (86%), Riley (78%), Riyan (67%), Robin (99%), Robyn (22%), Roj (50%), Rojan (69%), Rojin (5%), Roma (50%), Romy (0,2%), Rong (50%), Ronie (50%), Ronit (25%), Ronny (99%), Rowan (25%), Rubin (94%), Ruhan (67%), Ruhi (50%), Rui (60%), Rukan (50%), Rumi (33%), Saadat (33%), Saba (24%), Sabin (67%), Safa (45%), Safi (50%), Safir (50%), Saha (50%), Sahib (40%), Sahil (95%), Sai (50%), Salah (93%), Salama (50%), Sali (56%), Sally (12%), Sam (98%), Samar (10%), Samer (93%), Sami (99%), Samin (93%), Sammie (50%), Sammy (97%), Samreet (50%), San (91%), Sandeep (29%), Sandi (89%), Sandy (15%), Sanja (1%), Sanny (40%), Saphir (25%), Sara (0,1%), Sasa (94%), Saša (97%), Sascha (99,6%), Sasha (67%), Satbir (50%), Sava (97%), Savica (50%), Sawa (33%), Saya (18%), Sazan (50%), Schadi (67%), Schams (50%), Sefa (92%), Seha (50%), Sehaj (67%), Sehajpreet (67%), Selassie (50%), Selmin (78%), Selver (20%), Sena (0,5%), Seren (8%), Server (50%), Sevan (67%), Sevcan (8%), Sevim (6%), Şevval (2%), Seyhan (60%), Seyit (97%), Seza (50%), Shady (92%), Shalom (50%), Shams (57%), Shan (83%), Shane (89%), Shannon (20%), Sharan (67%), Sharanjit (50%), Sharon (6%), Shawnee (50%), Shayan (97%), Sherwin (90%), Shi (50%), Shilo (50%), Shiloh (29%), Shiva (18%), Shu (14%), Shukri (33%), Si (25%), Sia (13%), Sian (67%), Sidal (33%), Sidar (92%), Sidi (50%), Sidney (56%), Şifa (25%), Simar (75%), Simarpreet (50%), Simcha (33%), Simon (99,9%), Simone (0,02%), Simran (9%), Simranjit (67%), Sina (5%), Sirat (25%), Sivan (75%), Sky (73%), Skye (17%), Skyler (75%), Slava (33%), Sol (60%), Solmaz (20%), Solveig (6%), Soma (50%), Sonam (29%), Sora (13%), Sorena (50%), Su (7%), Suad (81%), Suat (91%), Subin (33%), Success (14%), Suel (67%), Suha (50%), Sukhjinder (50%), Sukhjit (50%), Sukhpreet (20%), Sukhraj (83%), Sukhwinder (33%), Şükran (25%), Sultan (12%), Sumeet (83%), Summer (4%), Sun (33%), Sunanda (50%), Sunay (83%), Sunna (40%), Sunny (44%), Sura (4%), Süreyya (14%), Sydney (17%), Syed (93%), Taha (99%), Tahsin (94%), Taisir (33%), Talha (99,6%), Talin (25%), Tamar (8%), Tanin (67%), Tansu (14%), Taris (67%), Tasmin (33%), Taylor (91%), Teja (67%), Temitope (33%), Tenzin (52%), Terry (73%), Thanh (50%), Thao (20%), Thawab (50%), Tian (94%), Timo (99,95%), Ting (50%), Tiyam (50%), Tobia (40%), Tobias (99,9%), Toby (75%), Tong (50%), Toni (99%), Tony (98%), Toprak (96%), Toya (50%), Tran (50%), Treasure (15%), Trust (50%), Tselmeg (50%), Tsetsen (67%), Tu (50%), Tuna (92%), Tusem (8%), Tyrese (89%), Uchenna (57%), Ülfet (50%), Ulli (40%), Umi (50%), Ümmühan (6%), Valentine (5%), Valery (20%), Vanja (32%), Victory (27%), Viki (50%), Vildan (12%), Ville (50%), Vin (33%), Vivian (11%), Vu (40%), Vuong (67%), Wang (50%), Wanja (78%), Ward (50%), Waris (25%), Wei (44%), Wen (72%), Wenjun (50%), Wenwen (50%), Wesam (80%), Xi (25%), Xian (50%), Xiang (67%), Xiao (25%), Xin (17%), Xinping (50%), Xu (50%), Yade (4%), Yael (7%), Yağmur (3%), Yahya (99%), Yama (80%), Yana (2%), Yang (92%), Yao (60%), Yaren (1%), Yarin (67%), Yaşam (50%), Yaşar (94%), Yaw (50%), Yekta (86%), Yektâ (67%), Yi (56%), Yifan (50%), Yihang (50%), Yona (69%), Yong (67%), You (50%), Youssef (99%), Yu (63%), Yuhan (50%), Yujin (50%), Yuki (8%), Yüksel (65%), Yul (80%), Yuma (57%), Yun (80%), Yuri (88%), Yuxuan (20%), Zain (95%), Zana (27%), Zarin (20%), Zaza (50%), Zenan (67%), Zerin (29%), Zhang (86%), Zheng (67%), Zhi (88%), Zhihan (33%), Zhiwen (50%), Zi (79%), Zihan (33%), Zion (92%), Zixin (50%), Ziya (90%), Ziyan (50%), Zoe (0,2%)

Seznam 2: Seznam jmen z jazykovědně ověřeného zdroje www.firstname.cz (Německo), platný v Německu a kterékoli jiné zemi. Následující jména je možné úředně zapsat komukoli bez ohledu na pohlaví. 

Jedná se o jeden z nejpoužívanějších seznamů jmen, za jehož obsah odpovídá vydavatelství Dumrath & Fassnacht KG (GmbH & Co.), Winsbergring 38, 22525 Hamburg, Deutschland. V seznamu www.firstname.de jsou jména zvýrazněna třemi barvami, a tak rozlišena ženská, mužská a unisex jména. Zde publikovaná jména jsou mnou ověřená unisex jména. Matriční úřad může zadat jméno na webu www.firstname.de a podle jedné ze tří barev písma zjistí, zda je jméno ženské, mužské či rodově neutrální.

Aaden, Aadi, Aaf, Aagte, Aarati, Aaren, Aartemis, Aarti, Aazar, Aba, Abana, Abay, Abayomi, Abba, Abbe, Abbi, Abbo, Abby, Äbby, Abe, Abi, Abia, Abiah, Abida, Abide, Abidemi, Abija, Abijah, Abimbola, Abiona, Abra, Acca, Achava, Adair, Adaja, Adal, Adalia, Adama, Adan, Adar, Addi, Addison, Addy, Ade, Adebowale, Adel, Adi, Adiel, Adija, Adin, Adina, Adinda, Adjen, Adjo, Adle, Adri, Adrian, Adriel, Adrien, Adrija, Adriyel, Ady, Aella, Aerie, Aeron, Aeveen, Affton, Afi, Afon, Afrika, Afsar, Aftan, Aften, Aftin, Afton, Aftyn, Aga, Agca, Agea, Aggi, Agi, Agina, Agis, Agni, Agora, Agur, Agusteen, Ahmo, Aho, Aian, Aibhne, Aiken, Aiko, Ailbe, Ailbhe, Ailverat, Aim, Aiman, Aimin, AinAiqun, Airi, Aiske, Aissa, Aisse, Aitch, Aja, Ajako, Ajaya, Aje, Ajen, Ajoe, Ajsel, Akaltan, Akaltin, Akanay, Akant, Akarsu, Akartuna, Akartürk, Akbal, Akbasak, Akca, Akcan, Akcil, Akela, Akello, Akgün, Akgüngör, Aki, Akia, Akili, Akim, Akin, Akira, Akiva, Akivo, Akkas, Akmut, Akna, Ako, Akram, Aksel, Akses, Akshaya, Aksin, Aksu, Aksun, Aktac, Akün, Akyol, Akyön, Al, Ala, Alabama, Aladji, Alaf, Alai, Alair, Alais, Alanay, Alani, Alara, Alaula, Alberte, Albertje, Alcay, Alceste, Alcha, Alcin, Aldene, Aldis, Alecys, Aled, Alegs, Aleid, Alek, Aleks, Aleksanda, Aleksascha, Aleksi, Aleksic, Aleron, Alev, Alex, Alexanda, Alexandera, Alexie, Alexis, Alexsa, Alexus, Alexx, Alfa, Alferik, Alfke, Alfrik, Algün, Ali, Alic, AlimAlisan, Alishah, Alison, Alister, Alix, Aljet, Alkim, Allex, Alleyne, Alli, Ally, Almed, Almi, Almire, Aloyse, Alpha, Alrischa, Alsac, Alsan, Alsoy, Altan, Altin, Altinay, Altinsoy, Altuna, Altunay, Alu, Alvard, Alvi, Alvin, Alvy, Alyn, Alyre, Am, Amac, Amadi, Amah, Amal, Aman, Amandla, Amani, Amanj, Amara, Amari, Amat, Ambar, Amber, Amck, Amcke, Amdija, Amechi, Amel, Amerjit, Amets, Ami, Amiel, Amil, Amila, Amira, Amish, Amjad, Amme, Amorn, Amphan, Amschel, Amsi, Amtul, Amulya, Amura, An, Anah, Anan, Ananda, Anani, Ananiasz, Ananta, Anantha, Anar, Anath, Anatolja, Anaya, Andac, Andi, Andie, Andra, Andrea, Andree, Andri, Andria, Andruschka, Andy, Aned, Anel, Anele, Anfried, Ange, Angel, Angelik, Angelin, Anh, Anikan, Aniko, Anil, Anis, Aniweta, Anjel, Anjes, Anjo, Anjula, Anjuli, Anko, Anli, Annemiek, Annu, Annus, Anoma, Anouck, Anouk, Anouma, Anour, Anoush, Anri, Anrikka, Anse, Ansko, Anstice, Anthi, Antoinise, Antoni, Antonie, Anu, Anuk, Anuka, Anura, Anuschah, Anusha, Anuuk, Anwar, Anza, Aona, Apak, Apke, Appiya, Aquila, Ara, Arafa, Arah, Aram, Aran, Aranya, Arawin, Arax, Araz, Arazi, Archisha, Arda, Arden, Ardis, Aree, Arek, Areli, Areti, Argiri, Argiro, Ari, Arie, Ariel, Arimi, Arin, Arinc, Aripinar, Aristide, Arisu, Ariyah, Arkadas, Arke, Arlan, Arleigh, Arlen, Arley, Arlie, Arlis, Arliss, Arly, Armagan, Armağan, Armani, Armod, Armonde, Arneli, Arni, Arnie, Arpha, Arpit, Arry, Arsa, Arsal, Arsene, ArshalouysArsule, Artemis, Arthemis, Arwyn, Arya, Aryan, Aryn, Arza, Asa, Asaki, Asal, Asaph, Asarelah, Asgöta, Ash, Ashan, Ashana, Ashe, Ashleigh, Ashley, Ashni, Ashraf, Ashtad, Ashten, Ashti, Ashton, Ashty, Ashtyn, Ashwini, Asien, Asil, Asis, Asisa, Asita, Askin, Asle, Asley, Aslihan, Asmar, Asmara, Asna, Asoka, Asri, Assane, Asse, Assi, Aster, Aston, Astrik, Astrit, Asu, Asuba, Ata, Atas, Atasac, Ate, Ates, Ati, Atje, Atke, Atlia, Atta, Attala, Attia, Aubrey, Aubry, Auda, Auden, Audi, Audie, Audray, Audris, Auguste, Augustine, Auke, Auni, Aurele, Auren, Aurian, Auriel, Auseklis, Austin, Austyn, Ava, Avan, Ave, Averil, Averill, Avery, Averyl, Avi, Avital, Aviya, Avni, Avri, Avril, Avuc, Awar, AweAwo, Awotwi, Ay, Ayaan, Ayan, Ayat, Ayatac, Aybike, Ayca, Aycan, Aycihan, Aydan, Aydeniz, Aydin, Aydinc, Aydogan, Aydolun, Aye, Aygen, Aygün, Ayhan, Ayhun, Ayite, Ayke, Aykutlu, Aylan, Ayme, Aymé, Aynur, Ayo, Ayodeji, Ayodele, Ayomide, Ayotunde, Ayral, Ayren, Aysal, Aysan, Aysen, Aysin, Ayson, Aysoy, Aysu, Aysun, Aysuna, Aysunar, Aytac, Aytek, Aytolun, AytunAytuna, Ayu, Ayverdi, Aza, Azar, Azaria, Azez, Azhar, Azize, Azubuike, Azuka, Azur, Azza, Bab, Baba, Bade, Badia, Bado, Badr, Badri, Badu, Baha, Bahe, Bahrija, Bai, Baileigh, Bailey, Baka, Bala, Baldrun, Bali, Balim, Baljinder, Baljit, Balki, Balsam, Bamba, Ban, Banan, Bani, Banny, Banu, Bao, Baptista, Bar, Bara, Baraka, Baran, Barcin, BariahBarin, Baris, Bariza, Barkin, Basak, Basar, Basara, Basaran, Basari, Basay, Bascha, Basha, Bast, Bat, Batel, Batu, Bauwe, Bawa, Bay, Baye, Bayley, Baysan, Bea, Beaneth, Bebai, Bébé, Beck, Bedis, Bediz, Behar, Bel, Bela, Belcin, Belen, Belén, Beli, Bell, Belmin, Benan, Benchaa, Bendi, Bengi, Beniamin, Benian, Benilde, Benjaa, Bennie, Benny, Bente, Bentje, Beor, Bera, Berc, Bercin, Bercuhi, Berfin, Berhan, Beri, Berin, Berksu, Bernadett, Bernata, Berni, Bernie, Berry, Berryl, Berta, Bertel, Berthel, Berthy, Berti, Bertie, Bertl, Berty, Bese, Beso, Betelgeuse, Bev, Bevin, Beyhan, Bezai, Bhabani, Bhanu, Bharpoor, Bhin, Bichri, Bidkar, Biggi, Bihar, Biju, Bilent, Bilga, Bilge, Bilgehan, Bilgi, Bilgin, Bill, Billie, Billy, Bina, Binali, Binav, Bing, Binh, Binici, Bircan, Birge, Birhan, Bishara, Björg, Blaike, Blaine, Blair, Blaire, Blastus, Blaze, Bleda, Bleu, Blithe, Blixa, Blue, Blythe, Bo, Bobbi, Bobbie, Bobby, Bobi, Bobo, Boda, Bogi, Boipelo, Boitumelo, Bolla, Bonne, Boo, Bora, Boriska, Borka, Bosede, Bouke, Boun, Boun Lam, Bouna, Boza, Bradley, Brady, Braith, Brandy, Bray, Breck, Breckin, Brede, Brett, Briar, Brilliant, Brinja, Bristol, Brit, Britte, Brix, Bron, Brone, Bronte, Brook, Brooklyn, Broukha, Brüne, Brune, Bruni, Bryn, Brynley, Bua, Bue, Bühlent, Buky, Bülent, Bulus, Bun, Buna, Bunni, Burcak, Burgis, Buz, Cade, Cagdas, Cagil, Caglar, Cagri, Cai, Caihong, Calen, Cali, Caliborne, California, Calin, Calix, Calli, Callisto, Cam, Camal, Camas, Cameron, Camille, Camryn, Can, Canal, Canan, Candan, Cande, Candeger, Candide, Cangün, Canice, Cankat, Cankut, Canöz, Cansen, Cansin, Cansoy, Cansun, Capar, Carem, Carey, Carli, Carlin, Carmine, Carol, Carra, Carroll, Carson, Carter, Cary, Casey, Cass, Cassidy, Catalin, Cato, Cay, Caya, Cayden, Cayen, Cecil, Celalet, Celebi, Celestine, Cemre, Cen, Cenan, Ceri, Cevahir, Cevri, Ceyhan, Ceylan, Ceylone, Chaaru, Chadi, Chainey, Chajara, Chaka, Chamila, Chamroeun, Chan, Chanchai, Chandar, Chandra, Chandy, Chane, Chaneil, Chaney, Chang, Changyi, Chani, Chanina, Channing, Chansida, Chany, Charanjeet, Charanjit, Charis, Charley, Charlie, Charlot, Charly, Charmi, Charon, Chaska, Chata, Chea, Chelo, Chen, Chen Ching, Chendra, Cheng, Cheran, Chersten, Chesed, Cheyenne, Cheyne, Chhabi, Chi, Chiaki, Chibueze, Chibuike, ChibuzoChichi, Chidi, Chidiebere, Chidiebube, Chidiegwu, Chidike, Chigozie, Chiharu, Chijindum, Chika, Chike, Chikelu, Chikere, Chiko, Chin, Chinagozie, Chinedu, Chinelo, Chinna, Chinwe, Chinweike, Chinwendu, Chinweuba, Chioma, Chipo, Chirine, Chirsten, Chizoba, Cho, Chresten, Chris, Chrisel, Chriss, Chrissy, Christ, Christan, Christel, Christen, Christi, Christia, Christian, Christie, Christien, Christmas, Christon, Christy, Chunlei, Chus, Cica, CicilCig, Cigin, Cihan, Cihannur, Ciki, Cinar, Cindi, Cira, Citlali, Clair, Claran, Clare, Claron, Clau, Claude, Cleary, Clive, Coco, Codey, Codie, Cody, Collyn, Columba, Cong, Conni, Connie, Conny, Constanc, Constante, Constantine, Constanz, Consuelo, Cony, Cordy, Corie, Corlin, Corliss, Cornell, Corrie, Corry, Cortney, Corty, Cory, Cosmas, Cossi, Courtenay, Courtney, Crasen, Crasten, Cree, Cresten, Cris, Cruz, Cui, Curlee, Curley, Curly, Cvija, Cyan, Cyd, Cymbeline, Cyrell, Cyrille, Da, Daaje, Dabney, Dac, Dace, Dacey, Dad, Dada, Dadi, Dae, Daeng, Daffy, Dagfin, Dagfinn, Dagfinnr, Dagney, Dagny, Dahai, Dai, Daimi, Dakota, Dal, Dalal, Dalas, Dalbir, Dale, Dalince, Daljeet, Daljit, Dallas, Damala, Damarkis, Damilola, Dan, Dana, Dang, Dani, Danick, Danie, Daniele, Daniell, Danii, Danila, Danni, Danny, Dany, Danyele, Dara, Darby, Darcey, Darci, Darcie, Darcy, Darian, Darin, Darnell, Darrel, Darrell, Darril, Darwo, Daryl, Davi, Davide, Davy, Dayle, Dayo, Dayton, Debir, Dede, Dedy, Dee, Deeke, Deepa, Deert, Deger, Deik, Deja, Delaja, Delan, Delaney, Delany, Delci, Delfin, Delkie, Dell, Della, DelshadDelsi, Delwyn, Demeter, Demi, Dene, Denee, Denitz, Deniz, Denny, Denver, Denya, Deon, Deren, Derman, Derry, Derya, Des, Desa, DeShawn, Desi, Destan, Destana, Deva, Deven, Devi, Devin, Devlin, Devon, Devrim, Devyn, Dewi, Deyon, Dharma, Dia, Diamond, Dian, Dieke, Dieko, Diem, Digmar, Dika, Dikla, Diko, Dilan, Dilek, Diler, Dilian, Dilsad, Dilshad, Dima, Dimuth, Dincel, Dinny, Dino, Dinshaw, Dior, Diren, Disa, Dixie, Diya, Djali, Djama, Djinga, Djuna, Djura, Djurica, Do, Doan, Doanh, Doddi, Doddy, Dodo, Doganay, Dogangün, Dogu, Domenek, Domenice, Dominiqe, Dominique, Dominque, Dominy, Domique, Domka, Doneet, Dora, Dordi, Dores, Dori, Dorian, Dorid, Dorie, Dorien, Dorin, Doris, Dormae, Doro, Dorren, Doto, Drag, DragiDragija, Dren, Drew, Düke, Durdu, Duru, Duygu, Duysal, Dwyn, Dylan, Dyon, Ebbe, Ebke, Ebo, Ebrar, Ece, Ecehan, Edelt, Edem, Eden, Edi, Edie, Edip, Ediz, Edris, Egilde, Eike, Eilke, Eka, Eke, Ekin, Ela, Elcim, Elcin, Eldem, Elham, Eli, Elia, Eliah, Elie, Elin, Elis, Elise, Elisha, Ellis, Ellory, Elmi, Elvan, Elvin, Em, Emek, Emsal, Emsi, Ender, Endra, Engel, Engelke, Enola, Enolah, Erdem, Erdemli, Erdenay, Erdi, Erdmuth, Erel, Erell, Erenay, Ergül, Eri, Erim, Erlin, Erni, Ersin, Esa, Esen, Eske, Esmar, Esmat, Esra, Evan, Evelyn, Evren, Ewalda, Ewgenie, Ezzat, Fabrice, Fahimi, Fahimy, Fairuz, Farhad, Farhat, Farin, Farren, Farvardin, Fatin, Faty, Fehamet, Feike, Felice, Felicite, Femke, Ferda, Ferha, Ferizan, Feroze, Feruzan, Fery, Fifi, Fikret, Fily, Finian, Firdous, Firuzan, Flor, Florence, Fodie, Fokke, Folke, Fong, Francis, Franckie, Franke, Frid, Friedel, Fritzi, Frohmut, Funda, Gabriele, Gabryele, Gael, Gaelle, Gali, Ganja, Gari, Garnet, Gena, Gencay, Genesis, Geno, Georgie, Gera, Gerit, Geritt, Gerke, Gerly, Germaine, Gerri, Gerrit, Gerry, Gersende, Gervais, Gia, Gigi, Gilli, Gillian, Giordyn, Gledis, Glenn, Glyn, Gogi, Gökcen, Göksel, Göksu, Gonde, Gönen, Gorgi, Görkem, Graeson, Guadalupe, Guiomar, Gülhan, Gülüstan, Gulzar, Gümüs, Guna, Günal, Gunay, Günay, Gundha, Gündüz, Güner, Günes, Güney, Güngör, Gunt, Güray, Gurbax, Gürcan, Gurdeep, Gurdev, Gurgu, Guschi, Gustave, Gustel, Gusti, Gustl, Güven, Guylaine, Gyana, Hadice, Halet, Haley, Hanan, Hania, Hanke, Hanne, Hannes, Hanri, Hansi, Hao, Happy, Harbans, Hardi, Hardip, Hardy, Hari, Harjinder, Harjit, Harmke, Harrit, Harumi, Hasu, Hauke, Hayden, Hazar, Hazni, Heath, Heike, Heilwig, Heinke, Helge, Helle, Helli, Helmke, Hermi, Hey, Hicran, Hidayet, Hideyo, Hien, Hilal, Hilary, Hillo, Hiwa, Ho, Hoan, Hong, Honglin, Hoya, Hsiao, Hua, Huan, Huda, Hui, Hunter, Huong, Hurrem, Hüsün, Huynh, Hyacinte, Ica, Ichigo, Ifeta, Ihsan, Ika, Ikenna, Ilay, Ildem, Ildo, Ilea, Ilham, Ilhan, Ilia, Ilja, Ilkay, Ilkim, Ilkin, Ilkkan, Illo, Imara, Ime, Inayet, Ince, Indra, Ingar, Inge, Ingmar, Inola, Inti, Iqbal, Ira, Irandokht, Irfan, Irfat, Irmin, Isa, Isidore, Isik, Isin, Ismat, Issy, Istiklal, Ithamar, Itte, Ivory, Izza, Izzy, Jacky, Jae, Jaidyn, Jaimie, Jakuta, Jamie, Jani, Janis, Janne, Janni, Jannick, Jannie, Janny, Jantje, Jarin, Jarven, Jasbinder, Jasbir, Jascha, Jasim, Jasmin, Jasvir, Jaswinder, Jauhar, Jawaher, Jaz, Jazz, Jazze, Jazzman, Jazzmen, Jazzmin, Jazzmon, Jean, Jeano, Jela, Jelte, Jen, Jenia, Jenja, Jenkins, Jerry, JeseJesia, Jeske, Jess, Jhanak, Ji, Jia, Jiaan, Jiar, Jicheng, Jie, Jill, Jin, Jinan, Jirka, Jizhou, Jlea, Jo, Joa, Joan, Joann, Joannick, Joanny, Joany, Jody, Joe, Joey, Joh, Joke, Jolan, Jolin, Jolly, Jona, Jonah, Jonte, Jopie, Jordan, Jorian, Jorin, Jose, Josephe, Joshiko, Josian, Josick, Joss, Josselin, Josselyn, Joung, Jova, Joy, Juan, Jue, Jule, Jules, Juli, Juma, Jun, Juniper, Junis, Juno, Junya, Justin, Jutis, Juval, Kader, Kaikala, Kailash, Kaine, Kaita, Kaj, Kaja, Kajol, Kalbinder, Kaley, Kali, Kalifa, Kalle, Kami, Kamuran, Kanae, Kani, Kanta, Karaca, Karamjit, Karan, Kari, Karnie, Karolj, Karuna, Kasy, Kay, Kaya, Kaylan, Kayle, Kaylen, Kaylin, Kaylyn, Kaynak, Kei, Keke, KelceyKellen, Kelsey, Kena, Kendy, Kenje, Kennedy, Keoma, Kerrie, Kerry, Kersten, Ketter, Khamla, Kheng, Khiem, Khiet, Khorshed, Khursheed, Khurshid, Khuyen, Ki, Kia, Kiberley, Kien, Kim, Kimberley, Kimi, Kiran, Kirby, Kiron, Kirsten, Kismet, Kito, Kitsune, Kiymet, Kiyo, Kocer, Kohaku, Kokil, Kong, Konni, Konny, Kösem, Kösemen, Kris, Krishna, Krissi, Kristen, Kurtulus, Kutlu, Kuzey, Kyan, Kyle, Kyuubi, Lacey, Lacy, Lada, Laine, Lane, Laney, Lani, Lanie, Lashaun, Lashawn, Laudria, Laure, Laurel, Lauren, Laurence, Laurentien, Laurie, Laurien, Laverne, Layne, Le, Leaf, Lean, Lee, Leen, Lei, Leigh, Leland, Lembit, Lenian, Lennie, Lennis, Leone, Lesley, Leslie, Leve, Li, Lian, Liberty, Lief, Lien, Lieven, Lin, Lindsay, Lindsey, Linh, LinnLio, Liron, Lis, Lise, Liske, Liuthild, Liv, Logan, Lois, Loki, Lonny, Lore, Loren, Loris, Lou, Louby, Louis, Love, Lovis, Lowis, Lu, Luam, Luan, Luc, Luca, Lucca, Luce, Lucky, Luka, Lumen, Luzi, Lyall, Lykke, Lyn, Lynn, Macey, Macie, Mackenzie, Macy, Madara, Madison, Madison Paige, Majd, Majo, Makena, Mala, Malak, Malin, Mallory, Malou, Mana, Manjula, Manou, Manouk, Manu, Maori, Marcelle, Marian, Marin, Marini, Marion, Maris, Marjan, Marlea, Marlen, Marley, Marlin, Marlo, Maron, Marone, Maroon, Marron, Marte, Marten, Marti, Marty, Marun, Marven, Maryse, Masa, Masha, Mat, Matti, Mattia, Mattli, Mavis, Maxence, Maxi, Maxime, McKenzie, Mel, Melea, Melek, Melledit, Merab, Mercan, Meredith, Meri, Meric, Merih, Merlin, Meron, Mesdan, Meseret, Mette, Mian, Micala, Michal, Michele, Mihri, Mika, Mika Sabri, Miki, Miley, Minara, Ming, Mio, Mirka, Mischa, Misha, Mo, Moa, Moana, Modeste, Moe, Mogli, Mohana, Moon, Morag, Morgan, Moza, Müeyyet, Muhterem, Mukadder, Mükerrem, Muktha, Mumtaz, Müserref, Mutlu, Nachal, Nahal, Nahid, Naike, Nami, Nanda, Nann, Nanne, Narca, Narin, Naseem, Nasim, Nate, Nectaria, Nedret, Neelam, Neeltje, Nell, Neltje, Neo, Nergis, Nergiz, Nermin, Nevada, Nevis, Nevres, Nevzat, Ngozi, Nica, Nici, Nicki, Nicky, Nicol, Nicola, Nida, Nihat, Niki, Nikita, Nikki, Nikol, Nikola, Niksa, Nil, Nilay, Nilya, Nima, Nischa, Nisha, Nitsa, Nitza, Niza, Noa, Noadja, Noah, Noam, Noel, Noël, Nohea, Nolan, Nollaig, Nonah, Noor, Nour, November, Nsia, Nur, Nurhan, Nuri, Nuriel, Nüzhet, Nzinga, Odile, Ogün, Ohm, Oke, Olcay, Oliva, Olly, Om, Omid, Ömür, Önay, Osazee, Osea, Özay, Özcan, Özdal, Özdem, Özen, Özge, Özgün, Özgür, Özlem, Öznur, Paddy, Page, Paige, Päivi, Paris, Parla, Pary, Pascale, Pat, Patrice, Patty, Paule, Paulin, Paye, Payton, Pearla, Peksen, Pelit, Perry, Pertev, Peyton, Phee, Phil, Phila, Philippe, Phoenix, Pikka, Pinar, Pippin, Pixie, Poldi, Prabha, Pree, Puma, Queena, Rae, Raffaele, Raimati, Rama, Rami, Ran, Ranai, Randi, Randy, Raven, Rea, Reda, Reese, Reiko, Remy, Ren, Rene, Renee, Renèe, Rennie, Reyhan, Rida, Riley, Rio, Risa, River, Riza, Roan, Robab, Robin, Robyn, Rohan, Roma, Romed, Roni, Ronli, Ronni, Ronnie, Ronny, Rory, Rosario, Rowan, Rüchan, Rudi, Rudy, Rune, Ryan, Rylon, Ryse, Saami, Sabah, Sabin, Sabri, Sacha, Sadan, Sagarika, Sahja, Sai, Saki, Salama, Sally, Saly, Sam, Sanay, Sandhya, Sandy, Sanja, Sascha, Saschura, Sasha, Sati, Satya, Saygin, Saygun, Schura, Sebil, Secaat, Seckin, Secmen, Seda, Seha, Sekoya, Selbi, Selcan, Selvi, Semira, Semsi, Sen, Sena, Senal, Seneca, Senel, Senkal, Sequoia, Sequoya, Sequoyah, Seraphine, Serdal, Seren, Serim, Sermet, Servet, Sevan, Sevcan, Seven, Sevgim, Sevin, Sevinc, Sevket, Seya, Seyda, Seyhan, Sezen, Sezer, Sezin, Sezuna, Sha, Shachar, Shadi, Shae, Shafi, Shahar, Shalimar, Shalin, Shams, Shannon, Shanti, Shawn, Shayne, Shea, Shelby, Shenja, Shikako, Shimay, Shiva, Shiwa, Shukran, Shura, Sia, Sidney, Sif, Siggi, Sigi, Silvin, Simen, Simi, Simone, Sina, Sirke, Sisko, Siva, Sky, Skye, Skyeler, Skyla, Skylar, Skyler, Slade, Sly, Soad, Sol, Sola, Soma, Sonay, Songün, Sönmez, Sonne, Sonu, Sören, Sotiris, Sözen, Sree, Sri, Stasi, Steff, Suat, Sue, Sueto, Sukhpreet, Sükran, Sultan, Suman, Sümer, Sunal, Sunar, Sunday, Sune, Sungur, Sunny, Süreyya, Surinder, Suriya, Svane, Sydney, Sylver, Tabassum, Taiwo, Tal, Tale, Tali, Talis, Tam, Tami, Tamiko, Tammie, Tammy, Tan, Tangün, Tanyel, Tanyeli, Taraka, Tarinius, Tarun, Tate, Tatu, Tatum, Taya, Taylor, Teal, Teetje, Tegan, Teja, Tejinder, Tennessee, Teo, Tetje, Tezcan, Tezel, Tezer, Thale, Thanh, Theo, Theodore, Theophile, Thilakan, Thjorven, Thoma, Thomasin, Tiam, Tian, Tiger, Tirian, Tirion, Tjorven, Toby, Toiréasa, Toma, Tomke, Tomomi, Toni, Tony, Topper, Toris, Torres, Tovia, Tracy, Trent, Trinidad, Tuba, Tubâ, Tüge, Tümay, Tünay, Türkay, Tüzün, Tyler, Ufuk, Ugur, Ugurkan, Uli, Ülkan, Ülke, Ülkem, Ülker, Ülkü, Ulli, Ulus, Ümit, Umran, Ümran, Umut, Ünay, Unni, Ünsal, Ünsay, Upendo, Urd, Ürün, Üstün, Uysal, Uzay, Uzoma, Vada, Val, Vala, Valente, Van, Vara, Vasant, Veeru, Venja, Venkata, Vesa, Viana, Vicky, Vildan, Vinh, Vivian, Vivien, Vlada, Wai, Wai Lin, Wala, Wali, Walis, Wally, Wan, Wang, Wanja, Wayan, Wayra, Whitney, Willow, Witta, Wolke, Wowa, Yadigar, Yael, Yagis, Yagmur, Yakamoz, Yan, Yari, Yarkin, Yasam, Yasar, Yascha, Yasmin, Yassin, Yekta, Yentl, Yeter, Yildiz, Ying, Yonca, Yoshi, Yosun, Young, Yüce, Yücel, Yuki, Yukio, Yüksel, Yuma, Yuno, Yurdaay, Yurdakul, Yuri, Yurtsev, Yurtseven, Yuval, Yves, Yvian, Zai, Zalika, Zarin, Zavala, Zia, Ziba, Zohar, Zülâl, Zuri.

Seznam 3: Seznam jmen z knihy světově uznávaných onomastiček, které zkoumaly mj. rodově neutrální jména a publikovaly výsledky v 80. letech 20. století. Je to více než čtvrtstoletí předtím, než se o nich zmínila M. Knappová v příručce Jak se bude vaše dítě jmenovat. Seznamy pocházejí z knihy  Rosenkrantz, L., P. Redmond Satran 2004. Beyond Jennifer & Jason, Madison & Montana. New York: St. Martin’s Press. Následující jména jsou nezpochybnitelně evidována jako rodově neutrální, a matrika je tudíž může úředně zapsat, aniž by je musela (nechat) ověřovat.