Bibliografie a seznam přednášek

Mgr. Jana Valdrová, PhD. | Další informace ke své přednáškové a vzdělávací činnosti v oblasti jmen a inkluzivního jazyka poskytnu konkrétním subjektům na vyžádání. Soudní znalectví v oblasti rodných jmen jsem prováděla v letech 2015–2022.

Poznámka 17.3.2024: Stránka je ve výstavbě.


 1. Bibliografie
  1. Vědecké monografie: spoluvydavatelství, autorství
  2. Zahraniční recenzované vědecké sborníky, monografie, periodika: příspěvky, kapitoly
  3. Tuzemské recenzované časopisy / sborníky z mezinárodních konferencí
  4. Kapitoly v odborných knihách
  5. Tuzemská odborná periodika. Univerzitní akta
  6. Učební texty, metodiky
  7. Ediční / redakční činnost, členství v institucích, spolupořadatelství konferencí
  8. Recenze, vyžádané posudky (výběr)
  9. Zahraniční časopisy – ostatní
  10. Popularizační texty (výběr)
  11. Další odezvy na mé práce (profilový výběr)
  12. Heslo Valdrová v lexikonech
  13. Mediální odezvy a polemiky v ČR a zahraničí (profilový výběr)
 2. Přednášková činnost a výuka mimo PF JU
  1. Výuka mimo PF JU (po r. 2010)
  2. Mezinárodní konference, pořádané v zahraničí
  3. Mezinárodní konference na území ČR
  4. Ostatní vyžádané akce, konference, workshopy, semináře (výběr)
 3. Granty a projekty 17

Bibliografie

Vědecké monografie, spoluvydavatelství, autorství

Valdrová, J., V. Kolek (eds.). Language, Sex and Gender. Monotematické číslo  sociologického časopisu Gender a výzkum (Gender and Research), Volume 23, 2/2022.

2023 (2. vydání). Reprezentace ženství ve vyjadřovací praxi z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: SLON, 462 stran.

2013. Nekula, M. / Šichová, K. / Valdrová, J. (Hg.) Bilingualer Sprachgebrauch und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Tübingen: Julius Groos Verlag. ISBN 978-3- 87276-893-3, 319 stran.

2011. Lejsková, A. / Valdrová, J. (Hg.): Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Ihre Erforschung und Ermittlung. Augsburg: Wiβner-Verlag. ISBN 978-3- 89639-806-2, 194 stran.

2010 Kultura genderově vyváženého projevu. (Spoluautorství: Blanka Knotková- Čapková, Pavla Paclíková). MŠMT, Praha. Elektronická monografie in: www.msmt.cz. 80 stran, ISBN nepřiděleno.

1998. Valdrová, Jana Kontrastivní genderová lingvistika: téma zviditelnění ženy v současném německém a českém jazyce. Disertační práce. Brno: FF MU.

Příspěvky a kapitoly v recenzovaných odborných sbornících, monografiích, periodikách

2022 Namengebung im Tschechischen. Pp. 409–421 in Ernst, P., S. Gaisbauer, A. Greule, K. Hohensinner (Hrsg.). Namenforschung im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Regensburg: edition vulpes.

2022 Genderově neutrální jména: současný stav a perspektivy. Pp. 21–39 in Gender a výzkum, Volume 23, 2/2022.

2017 spoluaut. V. Kolek. Die tschechische sprachwissenschaftliche Geschlechterforschung im Spiegel der bohemistischen Fachzeitschriften Naše řeč und Slovo a slovesnost. Pp. 147–165 in Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 91 (2017).

2016 Typological Differences between Languages as an Argument against Gender-fair Language Use? Pp. 270-283 in Jusová, I., J. Šiklová (eds.). Czech Feminism. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

2015 Gibt es eine feministische Linguistik in der tschechischen Sprachwissenschaft? In: Scheller-Boltz, D. (ed.). New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies. Wiesbaden: Harrassowitz, str. 293-305.

2015 Angela Merkelová, Elfriede Jelinek(ová) und Barbara Coudenhoveová- Kalergiová: Zum gegenwärtigen tschechischen Umgang mit weiblichen Familiennamen. In: P. Anreiter, P. – E. Mairhofer – C. Posch (eds.). Argumenta. Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. Wien: praesens Verlag, str. 537-547.

2015 Germanistik-Webseiten an tschechischen und österreichischen Universitäten aus der Sicht des Sprachmanagements. Anregungen für tschechische Web-Präsentationen. In Kusová, J., Malechová, M., Vodrážková, L. 2015: Deutsch ohne Grenzen. Linguistik, s. 341-352. Brno: Tribun EU.

2014 Conchita Wurst nastavila zrcadlo nejen genderovým stereotypům. In Gender – rovné příležitosti – výzkum, ročník 15 , 1/2014, str. 89-90.

2014 Emotionen in Weinliedern. In: Lenka Vaňková (Hg.). Emotionalität im Text. Tübingen: Stauffenburg Verlag, ISBN 978-3-95809-506-9, str. 397-404

2013. Julia Misersky & Pascal M. Gygax & Paolo Canal & Ute Gabriel & Alan Garnham & Friederike Braun & Tania Chiarini & Kjellrun Englund & Adriana Hanulikova & Anton Öttl & Jana Valdrova & Lisa von Stockhausen & Sabine Sczesny: Norms on the gender perception of role nouns in Czech, English, French, German, Italian, Norwegian, and Slovak. In: Behavior Research Methods, Journal no. 13428, October 2013, Springer, US, ISSN: 1554-3528 (electronic version), 31 p.

2013 Typologische Unterschiede zwischen Sprachen als Argument gegen geschlechtergerechte Sprachkritik und Sprachpflege? In: Nekula, M. / Šichová, K. / Valdrová, J. (Hg.). Bilingualer Sprachgebrauch und Typologie: Deutsch – Tschechisch. Julius Groos Verlag Tübingen, s. 141-158. ISBN 978-3-87276-893-3.

2013 Das unregelmäβige Verb und seine Bildungen im Definitionswortschatz des Langescheidt-Wörterbuchs. In: Kratochvílová, I. / N. R. Wolf (Hrsg.): Grundlagen einer sprachwissenschaftlichen Quellenkunde. Narr Verlag, Tübingen, s. 247-258. ISBN 978-3-8233-6836-6.

2013 „Positiv denkende, natur- und kulturbegeisterte NR sucht passende SIE.“ Partizip I und II in Kontaktanzeigen. In Anja Edith Ference, Libuše Spáčilová (eds.): Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften: Akten der Olmützer Tagung des Germanistenverbandes der Tschechischen Republik 17.–18. Mai 2012, s. 105-114. Brno, ISBN 978-80-263-0376-3

2012 Wortbildung als Chance, Studierende zu motivieren. In: Kann, E. (Hg.). Wort – Text – Kultur: Beiträge zur Germanistik. Univerzita Chabarovsk / Augsburg, s. 263- 270. ISBN 978-5-87155-381-7.

2012 Rodové asymetrie názvů osob z hlediska feministické lingvistiky. In Jazykovědné aktuality ročník XLIX (2012), číslo 3 a 4, str. 118-123.

2011 Über die Rolle der Wortbildungsanalysen bei der Textrezeption. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Tübingen: Stauffenburg Verlag. ISBN: 978-3-86057-107-1.

2011 Wortgruppenderivate auf –er: ihre Bauformen und Systematisierung. In: Rykalová, Gabriela / Lenka Vaňková (Hrsg.) 2011. Neue Impulse der tschechischen germanistischen Linguistik nach der Bologna-Reform. S. 105-114. Brno. ISBN 978- 80-263-0098-4.

2011 Über die Rolle der Wortbildungsanalysen bei der Textrezeption. In: Kotůlková, Veronika / Rykalová Gabriela (Hg.): Perspektiven der Textanalyse. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2011. ISBN: 978-3-86057-107-1. S. 177-183.

2011 AAA-Interaktion: wie das Artikelwort mit dem Adjektiv im Attribut korelliert. Überlegungen zur Didaktisierung eines Grammatik-Kapitels im DaF-Unterricht. Kapitola v monografii Lejsková, A. / Valdrová, J. (Hg.) Die Grammatik, Semantik und Pragmatik des Wortes. Augsburg: Wissner-Verlag. S. 185-194.

2010 Stilwandel im Spiegel der Korpusanalyse: Paarformen bei Personenbezeichnungen. In: Kratochvílová, I. / N. R. Wolf (Hg.) Kompendium Korpuslinguistik. Eine Bestandsaufnahme aus deutsch-tschechischer Perspektive. Heidelberg: Winter. S. S. 275-282, 8 stran. ISBN 978-3-8253-5793-1.

2010. Hans Wellmann / Jana Valdrová (50%) Wortbildung im Perspektivwechsel. Elsen, H. / Michel. S. (Hg.) Wortbildung im Deutschen zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch. Perspektiven, Analysen, Anwendungen. Hannover: ibidem-Verlag. S. 27-53, 27 stran. ISBN 978-3-8382-0134-4.

2010 Gender v jazyce a kultura veřejného projevu. In Gender – rovné příležitosti – výzkum 2/2010, s. 11-15 (9 normostran).

2008 “Žena a vědec? To mi nejde dohromady.” Testy generického maskulina v českém jazyce. In: Naše řeč 91, 2008, č. 1, str. 26-38.

2008 Rovné pojednávání žen a mužů v jazyce a řeči. In: Nováková, T. a M. Hort (eds.): Černá na bílé aneb Vidět svět různorodě. Komentovaný výběr z genderově citlivé žurnalistiky / příručka pro mediální výchovu. Praha: GITA, str. 20-24.

2008 Sprachkritik und Sprachmanagement im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen. In: Spáčilová, L. / Vaňková, L. (Hrsg.). Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. Brno: FF MU, PF MU, str. 335-347. ISBN 978-80-87192-05-4.

2007 Jakým jazykem promlouvá škola? In: Babanová, A., Miškolci, J. (eds.) Genderově citlivá výchova: Kde začít? Příručka pro vyučující základních a středních škol, vydaná v rámci projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Praha: Žába na prameni, o.s. ISBN 978-80-239-8798-0, str. 30-51.

2007 Dívky, chlapci a vyučující. In: Smetáčková, Irena (ed.): Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha: Otevřená společnost. ISBN 978-80-87110-00-3, str. 34-40.

2007 Komunikace mezi vyučujícími a studujícími. In: Smetáčková, Irena (ed.): Příručka pro genderově citlivé vedení škol. Praha: Otevřená společnost. ISBN 978-80-87110-01- 0, str. 23-28.

2006 Pedagogická komunikace mezi vyučujícími a žáky/němi. In: Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Sestavila Irena Smetáčková, Praha: Otevřená společnost. ISBN 80-903331-5-X, str. 39-44. Počet normostran 7.

2007 Personen- und Berufsbezeichnungen in Beispielsätzen eines Handbuchs für Grammatik. Zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männer. In: Ondráková, J., Vaňková, L. (Hg.): Germanistik an tschechischen Universitäten: Gegenwart und Zukunft. Referate der Konferenz des Tschechischen Germanistenverbandes Hradec Králové 12.-13.10. 2006. Hradec Králové/Ostrava. ISBN 978-80-7368-327-6, str. 125-129.

2007 Jazyk – normy – stereotypy. Inspirace feministickou lingvistikou. In: Heczková, Libuše a kol. (ed.): Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-903086-6-4, str. str. 208-217.

2006 Občanka není jen průkaz totožnosti. In Murad, Salim (ed.) 2006. Demokracie a občanství v Evropě. Rok výchovy k demokratickému občanství 2005. ISBN 80-7040- 836-7, str. 67-73.

2006 Učivo a učebnice. Spoluautorství kapitoly v příručce Gender ve škole. Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. Sestavila Irena Smetáčková. Praha: Otevřená společnost. ISBN 80-903331-5-X, str. 26-31. 7 normostran.

2005 Příručka posuzování genderové korektnosti učebnic. Spoluaut. Irena Smetáčková- Moravcová, Blanka Knotková-Čapková.Podíl autorky 33 %.In: Ročenka genderových studií FHS UK 03/04, 2005, Praha, 25 stran.

2005 Gender a jazyk (a). Kapitola publikace Interkulturní vzdělávání II. In: Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Projekt Varianty – IKV, Člověk v tísni. ISBN 80-903510-5-0, str. 83-85.

2005 Gender a jazyk (b). In: Gender ve škole. Příručka pro vyučující předmětů občanská výchova, občanská nauka a základy společenských věd na základních a středních školách. Sestavily Smetáčková, I., Vlková, K. Praha: Otevřená společnost. ISBN 80-903331-2-5, str. 57-59.

2005 Je přechylování spisovné? In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. Sborník z mezinárodní konference. Minářová, E./K. Ondrášková (eds.), Brno: PF MU. ISBN 80-210-3568-4, str. 172-177.

2005 Jak jazyk zabíjí image odbornice. In: Gender – rovné příležitosti – výzkum. Ročník 6, číslo 2/2005, str. 1-3. ISSN 1213-0028.

2005 Feministické vědecké aspekty překladu názvů osob. In: Český překlad II (1945- 2004). Ústav translatologie, Praha: FF UK. ISBN 80-7308-101-6., str. 367-379. 16 NS.

2005 Tschechische Lehrbücher des Deutschen. Ein Blick aus der Gender-Perspektive. In van Leeuwen-Turnovcova, Jiřina / Nicole Richter (eds.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Genderprojektion und Codes des Plebejismus. München: SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE, Bd. 142. ISBN 3-87690-896-5, str. 124- 151.

2004 Instituce a jejich způsob jednání se stranami. Podněty z německy mluvících zemí pro české veřejné instituce. In: Na cestě k evropské identitě. České Budějovice: Studia VŠERS – I, ISBN-80-86708-01-2, str. 192-200.

2004 Genderová kompetence nebo genderová slepota? Role vyučujících při utváření genderové identity žákyň a žáků. In: Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro základní školy. Sborník konference. Brno: PF MU, ISBN 80-210-3697-4, str. 68-72.

2004 Ženská a mužská role v jazyce. In: ABC feminismu. Brno: Nesehnutí. ISBN 80- 903228-3-2, str. 9-16.

2003 Rod ženský v jazyce. In: Vodáková, Alena – Vodáková, Olga (eds). Rod ženský. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-86429-18-0, str. 277-288.

2003 Wieviel Gender Correctness braucht das Tschechische? In: van Leeuwen- Turnovcová, Jiřina – Röhrborn, Uta (eds.). SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE, Band 137. Beiträge der Gender-Blocks zum XIII. Internationalen Slavistenkongress in Ljubljana 15. – 21. August 2003, str. 129-145. ISBN 9783876908472.

2003 Pädagogische Fakultät in Budweis – genderthematische Seminare. In: Spieß, Gesine / Cillie Rentmeister (Hrsg./eds.). Gender in Lehre und Didaktik / Gender in Teaching and Didactics. A European Conference in Erfurt. Peter Lang, str. 151-154. ISBN 3-631-50153-6.

2002 Aspekte der Movierung im Tschechischen. In: Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 55, Wien, str. 247-258. ISBN 3-87690-817-5.

2002 Bez ženského přínosu by vědecký výzkum nebyl komplexní. In: Bádají ženy jinak? Práce z dějin vědy, svazek 3. Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha: Arenga. ISBN 80-7285-0150-6, str. 189-196.

2001 Novinové titulky z hlediska genderu. In: Naše řeč 84, 2001, ISSN 0027-8203, č. 2, str. 90-96.

2001 Stereotypy a klišé v mediální projekci genderu. In: Sociologický časopis, XXXVII, (2/2001), ISSN 0038-0288, str. 183-205.

2001 O binární klasifikaci a bipolárním pohlavním symbolismu. In: Gender – rovné příležitosti – výzkum. Praha: Sociologický ústav AV ČR. ISSN 1213-0028, str. 7.

2001 The Image of Women in the Czech Media and Its Impact on Female Identity. In Kosmas, Czechoslovak and Central European Journal, Volume 15, Number 1, Fall 2001, USA: Texas A&M University. ISSN 1056-005X, str. 73-86.

2000 Výchova k genderové identitě jako požadavek Evropské unie. In: Aktuální otázky vysokoškolského poradenství. Sborník z konference. České Budějovice: PF JU. ISBN neuvedeno, str. 108-111.

1999 „Mužské zaměření“ výchovy a výuky z pohledu lingvistky. In: Společnost žen a mužů z aspektu gender, Praha: Open Society Fund, str. 153-157.

1999 Jazyk to prozradí. In: Nové čtení světa 1. Feminismus devadesátých let českýma očima, Chřibková (eds), Praha: One Woman Press, str. 113-120.

1999 Ženský obsah v mužské formě – některá úskalí generického maskulina. In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: PF UJEP, str. 105-107.

1997 K české genderové lingvistice. In: Naše řeč, Roč. 80, č. 2 (1997). ISSN 0027- 8203, str. 87-91.

1997 Genderový aspekt ve školství. In: Svět výchovy a vzdělání. Sborník z mezinárodní konference. České Budějovice: PF JU. ISBN 80-7040-265-2.

1996 Sexismus v německém jazyce a situace u nás. In: Žena – jazyk – literatura. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: PF UJEP.

Ostatní odborná periodika

2012 Jazyk jako „antireklama na ženy“. Co s tím? In: Rovné příležitosti do firem. Zpravodaj Gender Studies o. p. s., 31. 7. 2012, číslo 8/2012, nestránkováno.

2010 Je čeština genderově sterilní? In: Tvar 14/2010, 8 NS. ISSN 0862-657 X.

2004 Co zaručeně najdete a co nenajdete v jazykových příručkách. In: Jihočeská univerzita. Čtvrtletník akademické obce JU v Českých Budějovicích, 1/2004. ISSN 1214-7869, str. 41-42.

Modální částice – klíč k přirozenému vyjadřování v němčině. In: Cizí jazyky 40/1996- 1997, 3-4, S.56-58; CJ 40/1996-1997, 5-6:88-89; CJ 40/1996-1997, 7-8, str. 131-133.

1998 Jazykové hry (nejen) pro němčinu II. Cizí jazyky, roč. 41, č. 7/8 (1997/98), str. 123-125.

1998 Jazykové hry (nejen) pro němčinu I. Cizí jazyky, roč. 41, č. 5/6 (1997/98), str. 90-92.

1996 Prosit der Gemütlichkeit! In: Cizí jazyky 39/1995-1996, 9-10, str. 165.

1996 O konjunktivu v současném německém jazyce. Cizí jazyky, Roč. 39, č. 1/2 (1995/96), str. 7-10.

1995 Maturity a přijímací řízení. In: Cizí jazyky 38/1994-95, 9-10, str. 355-357.

Učební texty, metodiky

2013 Jazykově vyvážené pojednávání žen a mužů v reklamě. In: Iva Baslarová, Dita Jahodová (eds.). Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické reklamy. Kolektiv autorek Barbara Havelková, Petra Havlíková, Alžběta Možíšová, Kristýna Pešáková, Jana Valdrová, Vendula Žáková. Praha: Otevřená společnost. ISBN 978-80-87110-26-3, s. 22-30.

2011 Lexikologie. Skriptum pro interní potřeby kateder germanistiky na PF JU a na Univerzitě Omara Bonga v Libreville, Gabon.

2009-2010 Die deutsche Wortbildung. Internetové skriptum pro katedry germanistiky na PF JU a na Univerzitě Omara Bonga v Libreville, Gabon. In www.valdrova.cz, průběžně upravováno.

2006 Gender a společnost. Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Za přispění L. Oates-Indruchové, Z. Slobody a I. Šmídové. Katedra germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem a Vídeňská univerzita v rámci projektu Aktion. Ústí nad Labem: PF UJEP. ISBN 80-7044-808-3. 236 stran.

1998 Německá konverzace na cesty. České Budějovice: Jih-Papyrus. 188 stran.

Image_003 Image_002

Ediční / redakční činnost, členství v institucích, spolupořadatelství konferencí

Členka redakce a recenzentka časopisu Gender – rovné příležitosti – výzkum Sociologického ústavu AV ČR, Praha (od r. 2008 dosud).

Členka pracovní skupiny pro rovné příležitosti ve výuce při MŠMT (od r. 2008 dosud). Recenzentka Aussiger Beiträge, FF UJEP v Ústí nad Labem (od r. 2008 dosud).

2011 Československá konference Gender studies, moderace sekce. FSS MU Brno, 4. 11.

2011. M. Nekula, K. Šichová, J. Valdrová. Mezinárodní konference Bilingualer Sprachgebrauch: Deutsch – Tschechisch. Spolupořadatelství konference. Univerzita v Řeznu, SRN, 24.-26. 2. 2011.

Od 2010. Pravidelná rubrika v časopise Fema, vyd. Nesehnutí Brno, příspěvky na www.femag.cz.

2009. H. Wellmann, J. Valdrová, A. Lejsková. Spolupořadatelství mezinárodní konference Kooperative sprachwissenschaftliche Konferenz der Südböhmischen Universität und der Universität Augsburg. PF JU v Českých Budějovicích.

2006-2008: recenzentka příspěvků a členka redakce Lingua viva při PF JU v Českých Budějovicích.

1998-2000: členka a lektorka Evropské akademie Arnstadt, SRN.

Recenze, vyžádané posudky (výběr)

Průběžně: anonymní lingvistické recenze pro odborná periodika a další.

2009. Posudek projektu 403/09/xxxx GAČR.

2008. Posudek projektu 1/xxxx/xx pro Vědeckou grantovou agenturu Ministerstva školství SR a Slovenské akademie věd, komise VEGA.

2008. Recenze: Křížková, A. (ed.), H. Maříková, H. Hašková, J. Bierzová, 2008. Pracovní a rodinné role a jejich kombinace v životě českých rodičů: plány versus realita. Pro Sociologické studie, SOÚ AV ČR. Praha.

2007. Posudek projektu APVV-xxxx-xx pro Agentúru na podporu výskumu a vývoja, Bratislava, Slovenská republika.

2006. Recenze: Křížková, Alena / Hana Maříková / Zuzana Uhde 2006. Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování na pracovišti. Pro interní potřeby SOÚ AV ČR.

2006. Posudek pro Grantovou agenturu AV ČR, grant č. E7081xxxxx.

2005. Recenze příručky: Ružový a modrý svet. Cviková, J. / J. Juráňová (eds.) 2003. In: http://www.aspekt.sk/aspekt_in.php?content=clanok&rubrika=21&IDclanok=152, Aspekt, Bratislava.

2004. Recenze článku v odborném tisku: Dundálková, M. Vzdělávání a systém školství v České republice z hlediska genderové perspektivy. Pro Kontakt, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

2003. Jiřina van Leeuwen-Turnovcová, Karin Wullenweber, Ursula Doleschal, Franz Schindler 2002. Gender-Forschung in der Slawistik. Recenze. In: Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Volume 39 (2003):1, ISSN 0038-0288, str. 108- 112.

2000 Lingvistické a jazykově politické aspekty přechylování cizích příjmení. Posudek pro přípravu nového zákona o matrikách vyžádaný Výborem pro lidská práva při vládě České republiky, projednáváno v květnu 2000 v parlamentu ČR. Počet stran 6, nepublikováno. Pozdější verze expertízy uveřejněna jako Aspekte der Movierung im Tschechischen. In: Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 55, Wien 2002, ISBN 3-87690-817-5, str. 247-258.

* Přesná čísla anonymních posudků evidována ve vlastním archívu.

Zahraniční časopisy – ostatní

2000 Jazyk jako nástroj demokratizace společnosti. In: Aspekt 2/2000-1/200:98-100, Bratislava, Slovensko.

1999 Weiblich sein und bleiben. Gläserne Barrieren der Frauengleichstellung. In: Via regia. Blätter für internationelle Kommunikation 68/69, ISSN 0947-8876, str. 55- 57.

Popularizační činnost (srov. Mediální odezvy a Ostatní vyžádané akce)

(Od roku 2010 pro velké množství textů a akcí evidováno nepravidelně.)

2015. Stát mě přechýlil. Organizoval: Sociologický ústav, debata o legislativní úpravě přechylování příjmení. Praha, 25. 9.

2015 Přechylovat ženská příjmení, nebo ne? Rozhovor ve Studiu 6 České televize, 25. 9.

2015 Sama doma. Odpovědi na dotazy divácké obce na téma zákonných úprav přechylování příjmení. České televize, Praha, 24. 9. 2015.

2015 Jana Nováková nebo Jana Novák? Rozhovor o přechylování příjmení s ředitelem Ústavu pro jazyk český K. Olivou. Český rozhlas Praha, 25. 9.

2015 České švejkyně. Respekt, 7. 10.

2010 V muzeu jazykových vykopávek. Fejeton o genderových stereotypech v jazyce. In: Lidové noviny, 11. 1. 2010.

2007 Polemika s M. Hauserem: Obrana jazyka. In A2 kulturní týdeník, 32/2007, 8. 8. 2007, ISSN 1801-4542, 3 NS.

2007 Český lev se obejde bez lvice. Kritická glosa k reprezentaci žen při udílení cen České televize. In: www.ta-gita.cz.

2007 Fernetmani a “jejich dny”. Kritická glosa k reklamě firmy Stock a firemní reklamní koncepci. In: www.aspekt.sk.

2006 Proč ženy samy sebe označují v mužském rodě. In: Sedmá generace, společensko-ekologický časopis. 3/2006, XV. ročník. Vydává Hnutí Duha. ISSN 1212-0499, str. 26-27. Počet normostran 3.

2006 Genderové stereotypy a jejich vliv na šance žen na trhu práce. In: HR forum, červenec/srpen 2006, str. XXII. Vydává Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, ISSN 1212-690X. Počet NS 3.

2006 Je politička politik? O genderové stránce veřejného projevu. Dostupné z WWW: http://www.padesatprocent.cz/ceska-zenska-lobby/valdrova-1.php. Počet NS 2.

2006 Sexismy v komunikaci a médiích. In www.zabanaprameni.cz, říjen 2006, počet NS 4.

2005 Vyměňte si manželku, vyděláte. In: MF Dnes, 9.11.2005, XVI/262, str. 06.

2003 České noviny a časopisy z hlediska genderu. Dostupné z WWW: www.feminismus.cz/media/c_Valdrova.pdf, náhled 6. 6. 2009.

2003 Reklama a rovnost pohlaví. Kauzy a genderová analýza. Dostupné z WWW: http://www.obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj–1-138377&s=p.

2003 Proč moderní ženy mluví hlubším hlasem. In Nový prostor 139, 28. 4., str. 14- 15.

2001 Ženská a mužská role jako námět na hovor. In: Literární noviny č. 25/20.6.2001, ISSN 1210-0021, str. 4 (8877 znaků, 5 normostran)

2000 Harašení není harassment. Mladá fronta Dnes, Roč. 11, č. 141 (20000617), s. 20, ISSN 1210-1168.

2000 S Uzlem, Saudkem a Jahelkou lze hovořit o harašení, nikoli o harassmentu. Článek v MFD, 21.6.2000.

2000 K poctě Přemysla Pittera. In Setkání, magazín pro křesťanské společenství 2/2000, str. 2.

2000 Byla Kramerová feministka? In: Revue Prostor, ISSN 0862-7045, str. 251-252.

2000 Dovolte, pánové, abych se představila. In Přítomnost 6/2000, str. 39, ISSN 1213-0133.

1999 Ženství jako příležitost. Nová Přítomnost, (1999/12). ISSN 1211-3883, str. 8-9.

1999 Jak si stojí ženská otázka v češtině. In: Slovo 11. 1. 1999.

1998 Paní nebo slečna? Cosmopolitan 4/1998:83.

Další odezvy na mé práce (profilový výběr)

Hesla v lexikonech

P. Karlík, M. Nekula 2016. Nový encyklopedický slovník češtiny. Hesla nebo spolupráce na heslech biologický rod, gender, genderová lingvistika, feministická lingvistika, generické maskulinum, genderově vyvážené vyjadřování.

P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová (eds.) 2002. Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2002, heslo lingvistika feministická (lingvistika ženská), v oddílu Lit. (s. 245) uvedena Valdrová, J., K české genderové lingvistice, NŘ 80, 1997, 87-97.

www.pedf.cuni.cz/~www_kcj/slovnik/slovnik.htm, Slovník osobností jazykovědné bohemistiky, náhled srpen 2009, heslo Valdrová.

www.cs.wikipedia.org/wiki, v česky psané verzi 3 nálezy Valdrová u hesel feministická lingvistika, objektivizace, sexismus. Náhled 10. 6. 2009.

Mediální odezvy a polemiky v ČR a zahraničí (výběr, srov. Popularizační činnost)

2012 Bára Procházková: Jmenuji se Anna Vrána. Češky musí na matrice lhát, když nechtějí přechýlit příjmení. Názory J. V. v textu. Magazín HN, 6. 4.

2011 Jana Benešovská: Nový život, nové příjmení? Názory J. V. v textu. Moje Psychologie 11/2011, s. 50-53.

2011 Iris Kopcsayová: Učiteľ je profesia, učiteľka je diagnóza. Názory J. V. v textu. In www.spravy.pravda.sk, 19. novembra 2011.

2011 Co je a k čemu slouží příručka genderové kultury vyjadřování. Radio wave Praha, 13. 1.

2010 Ruský a český jazyk z pragmatického hlediska. Interview v ruské redakci ČR Praha, v ruském jazyce, 28. 5.

2010 Dialog s bohemistou R. Adamem o českém jazyce, možnostech a mezích úpravy vyjadřování ve smyslu genderfair language, ČT 24, 31. 5.

2010 Eva Tichá: Můj život, moje příjmení. Názory J. V. v textu. In MF Dnes, 18. 3.

2009 Frankova, V.: Rätten att slippa ová. Názory J. V. v textu. In: Språk, September 2009; 66-68. Stockholm.

2009 Mluví se jako před sto lety. Názory J. V. v textu. In: Lidové noviny, 22. 12.

2009 Ani ministryně to neměla lehké. Názory J. V. v textu. In: Lidové noviny, 22. 12.

2008 R. Smejkalová, Příjmení v pohybu. Názory J. V. v textu. In: Týden 44/2008.

2007 Proequality, projekt Prolomit vlny, bulletin éčko, říjen 2007, č. 6. In: http://www.proequality.cz/res/data/003/000411.pdf

2000 Machovec, M.: [Pendant k článku J. Lipolda a polemika o smyslu genderové lingvistiky] Feminismus nebyl a není problém jazykový. Názory J. V. v textu. Mladá fronta Dnes, 17. 3.; s. 6.

2000 Lipold, J.: Ženský rod se (také v češtině) hlásí o slovo. Názory J. V. v textu. Mladá fronta Dnes, 4. 2.; s. 6.

http://thinkgender.eu/blog/2014/07/20/gender-a-jazyk-ministerka-ministryne- ministerkyne-ministra/ – genderová lingvistika a generické maskulinum.

Přednášková činnost a výuka mimo PF JU

Výuka mimo PF JU (období 2010-2015)

2013 Lexikologie, Wortbildung, Phraseologie, Pragmatik, Diskursanalyse Výuka germanistických disciplín. Germanistisches Institut, Univerzite Omar Bongo, Libreville, Gabun, 1. 3. – 1. 4. 2013.

2011 Lexikologie, Wortbildung, Sprach- und Sprechspiele Výuka germanistických disciplín. Germanistisches Institut, Univerzite Omar Bongo, Libreville, Gabun, 4. – 25. 5. 2011.

2010 Gender v multikulturní germanistice. Přednáška pro veřejnost a pro genderový seminář na PF UJEP v Ústí nad Labem. 8. – 9. 4. 2010.

Příspěvky na mezinárodních konferencích

2023 Toxic masculinity, toxic femininity and war. Příspěvek pro 18th International Pragmatics Conference. Université Libre de Bruxelles, Brusel 11.7.

2014 Die Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache. Eine transnationale Perspektive. Přednáška v rámci cyklu Gender Lectures, Universität Innsbruck, 11. 11.

2014 Germanistik-Webseiten an tschechischen und österreichischen Universitäten aus der Sicht des Sprachmanagements. Anregungen für tschechische Web- Präsentationen. Germanistická konference Deutsch ohne Grenzen, 17. 9. 2014.

2013 Jazykový sexismus v reklamě. Forum Media, mezinárodní konference, Praha 13.-14. 11.

2013 Emotionen in deutschen Weinliedern. Mezinárodní germanistická konference Emotionalität im Text, FF OU, Ostrava, 20. – 22. 2.

2011 Typologie als Argument gegen den geschlechtergerechten Sprachgebrauch des Tschechischen. Mezinárodní konference Bilingualer Sprachgebrauch, Regensburg 23.- 26. 2.

2011 Das unregelmäβige Verb und seine Bildungen im Definitionswortschatz des Langescheidt-Wörterbuchs. Univerzita Würzburg a Slezská univerzita v Opavě. Sambachshof, 24.-28. říjen.

2011 Über die Rolle der Wortbildungsanalysen bei der Textrezeption. Mezinárodní germanistická konference, Slezská univerzita Opava, 16. 2. – 19. 2.

2011 Genderová lingvistika a předmět jejího výzkumu. Přednáška pro doktorandské kolokvium na FF UK, Praha, 20. 4.

2011 Herausforderungen für den DaF-Unterricht auf Grund der Erfahrung in Afrika. Mezinárodní den FF JU, České Budějovice, 12. 10.

2010 Wortgruppenderivate auf –er: Ihre Bauform und Systematik. Konference Svazu germanistů, Praha 17. 9.

2009 Übungsbuch zur Grammatik: Das Adjektiv. Meshdunarodnaja konferencija Mosty meshdu Evropoj i Asiej. Rusko: Chabarovsk, 21. 9.

2009 Stilwandel am Beispiel der Personenbezeichnungen. Korpuslinguistische Analyse. Internationale Tagung Korpuslinguistik Deutsch-Tschechisch kontrastiv. Universitäten in Opava, Ostrava und Würzburg, SRN, 7. 10.

2009 Wortbildung als Chance, Studierende zu motivieren. Dálněvýchodní univerzita, Chabarovsk, Rusko, říjen 2009.

2009 Sag mir, wo die Mädchen sind. Eine Textanalyse zur Geschlechtergerechtigkeit des Schreibens. Sprachwissenschaftliche Konferenz der Universitäten Budweis und Augsburg. České Budějovice: PF JU a Univerzita Augsburg. 22. 5. 14

2009 Neviditelné vědkyně: Jak jazyk (ne)drží krok se společenskými změnami. Mezinárodní konference Vědeckovýzkumná kariéra v přírodních vědách: porovnání šancí mužů a žen. PřF UP, Olomouc, 3. 12.

2008 Sprachkritik und Sprachmanagement im Deutschen im Vergleich mit dem Tschechischen. Internationale Konferenz Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen. Telč: FF MU, PF MU, Germanistenverband. 23.5.

2008 Wortbildung: Lernmotivation. Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Univerzity HK, 30. 10.

2008 AAA-Interaktion. Wie das Artikelwort mit dem Adjektiv koreliert. Übungen zur Didaktisierung eines Grammatik-Kapitels. Germanistická mezinárodní konference, SK: Univerzita Mateja Béla Prešov, 11. 6.

2007 Sprache und sozialer Status. Vědecké kolokvium lingvistických kateder na univerzitě v Augsburku k předmětu mé habilitace. SRN: Augsburg, 17. 10.

2005 Projekt Lehrbuch für interkuturelle Germanistik an der PF UJEP in Ústí nad Labem. Internationales Kolloquium zur Problematik Multikulturelle Studien in der CR. Österreich: PF UJEP und Projektzentrum Genderforschung, Uni Wien, 6.-9. 3.

2005 Sprache und Hegemonien. Internationale Tagung Geschlechtliche Hegemonie. SRN: FU Berlin, 5.-8. 5.

2005 Veřejný projev z hlediska genderu, praxe označování, titulování a oslovování osob. Předneseno na mezinárodní konferenci EQUAL o rovných příležitostech žen a mužů v ČR a EU. Praha: Rada vlády pro rovné příležitosti při MPSV a ČSŽ, 5.-6. 2.

2005 Feministické vědecké aspekty překladu názvů osob. Příspěvek na mezinárodním kolokviu Český překlad, Ústav translatologie, Praha, 8. 4.

2005 Jazyk-normy-stereotypy. Přednáška na Konferenci českých a slovenských feministických studií, FHS, SOÚ AV ČR a FF UK Praha. 3. 9.

2004 Je přechylování spisovné? Mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost. Brno: PF MU, 10.-11. 2.

2004 Genderová kompetence nebo genderová slepota? Role vyučujících při utváření genderové identity žákyň a žáků. Příspěvek na mezinárodní germanistické konferenci Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru učitelství NJ pro základní školy. Brno: PF MU, 20. 9.

2004 Frauen- und Männerbilder in tschechischen DaF-Lehrbüchern. Internationale Tagung des Instituts für Slavistik. SRN: FSU Jena, 21.-24. 10.

2003 Czech language and Czech textbooks from the gender perspective. Gender linguistics in Czech I, II, III. Cyklus přednášek pro tři univerzity v USA na pozvání vedoucí katedry ruských studií prof. Dr. Eleny Sokol, The College of Wooster, Ohio. The College of Wooster, Kenyon College, Oberlin College. 23. 10.- 3. 11.

2001 Linguistische und soziologische Aspekte der Movierung fremder weiblicher Familiennamen im Tschechischen. Internationale Konferenz Gender in der Slawistik. SRN: Friedrich-Schiller-Universität zu Jena, 2.-3. 5.

2001 Genderunterricht in der Tschechischen Republik – ein Lehrbeispiel. Konferenz Gender-November, Erfurt, SRN: Fachhochschule Erfurt, 30. 11.-2. 12.

2000 The Image of a Woman in Czech Media and Its Impact on Female Identity. Světový kongres SVU (Společnosti pro studia střední a východní Evropy), University of Washington. USA: Washington D.C., 9.-22. 8.

2000 Gläserne Barrieren in der Frauengleichstellung. Internationale Tagung der Evangelischen Akademie Frauenstimmen im Vaterland, SRN: Neudietendorf, Thüringen, 31. 3.-2. 4.

1999 Ženský obsah v mužské formě – některá úskalí generického maskulina. Ústí nad Labem: PF UJEP, září.

1997 Embryonalstadium der tschechischen feministischen Linguistik. GAL-Tagung. SRN: Bielefeld, 25.-27. 9.

1996 Zur Funktion und Bedeutung der Modalpartikeln im Deutschen. Internationale germanistische Konferenz, Univerzita M. Béla v Prešově, Slovenská republika 28.-29. 8.

1996 Sexismus v německém a českém jazyce. Přednáška na mezinárodní konferenci „Žena – jazyk – literatura“. Ústí nad Labem: PF UJEP, září.

Vyžádané akce, přednášky, školení, workshopy, semináře (výběr)

2023 Jazyk jako (ne)bezpečný prostor. Přednáška pro kolektiv Safe Space. FF UK ve spolupráci s EU, Praha 19.4.

2023 Setkání s genderovou lingvistkou. Debata o inkluzivním jazyce na PedF UK, Praha 22.6.

2023 Inkluzivní jazyk.  Workshop na konferenci OPIM. Praha, 9.10.

2023 Inkluzivní vyjadřování v českém jazyce. Přednáška a workshop (240 min.) pro české překladové oddělení, Directorate-General for Translation, European Commission. Luxembourg, 8.11.

2014 Když vládnou ženy… Moderace besedy s političkou M. Vicenovou. Pořádá město Písek, Sladovna, 6. 5.

2014 Genderově vyvážené vyjadřování?!! Projekt Společné příležitosti, Město Most, 25. 4.

2013 Potíže s diskursy o ženách a mužích (Jazykové a mentální šablony a jejich role v diskursech). Ústí nad Labem 2013.

2012 Genderově korektní jazyk ve veřejné správě. Možné nebo nemožné? Vyžádaný příspěvek na konferenci MV ČR Rovné příležitosti, Praha, 5. 6.

2012 Rod názvů osob v češtině. Přednáška pro FF JU, katedra romanistiky, 18. 12.

2011 Rodové asymetrie v češtině, vyžádaná přednáška pro Jazykové sdružení ÚJČ AV ČR, 8. 12.

2010 Genderová kompetence a její úloha v pracovním a soukromém životě. Přednáška pro PF UJEP a pro veřejnost, Ústí nad Labem, 8. 4.

2009 Kdo potřebuje -ová? Přechylování příjmení jako záležitost osobních identit. Praha: FSV MU (Sociologické večery), 23. 3.; Ústí nad Labem: FF UJEP, 9. 4.; Brno (Nesehnutí), 29. 11.

2008 Požadavky EU na genderově korektní překlad a tlumočení. Přednáška a seminář. Lucemburg: České překladatelské oddělení Evropského parlamentu. 10. 11.

2006 Konstrukty femininity a maskulinity v jazyce. Zásady genderově korektního projevu na základě jazykových směrnic Rady Evropy. Přednáška pro redaktory, novinářskou obec a vyučující, vydavatelství Aspekt, Bratislava, 28. 6.

2006 Rodovo citlivý jazyk. Cyklus tří přednášek pro Letní školu genderových studií v rámci projektu Equal. Belušské Slatiny (SRN): Občan a demokracia, 3.-7. 7.

2006 Gender a jazyk. Seminář pro novinářky a novináře a tiskové mluvčí. Praha: OSF. 26. 9.

2006 O čem je feministická a genderová lingvistika. Interview v televizním seriálu o češtině. Praha: Česká televize a Ústav pro jazyk český. Vysíláno na ČT 2, 12. 1.

2005 Jazykové hry bez soutěže. Dva semináře na Dni učitelů Goethe-Institutu. České Budějovice: Goethe-Centrum, 2. 9.

2005 Jazyk jako nástroj manipulace. Seminář pro další vzdělávání vyučujících. Brno: FSS MU a Nesehnutí, o.p.s., 19. 3.

2004 Posuzování genderové korektnosti učebnic. Instruktáž pro autorské týmy učebnic. Praha: MŠMT a česká učebnicová vydavatelství. 26. 11.

2003 On je mechanik a ona prodavačka. Obraz genderu v českých jazykových učebnicích a podněty pro analýzu. Praha: Nadace Ebert-Stiftung a Národní kontaktní centrum Ženy ve vědě. 18.12.

2002 Jazyk a osobnost. Rozhlasový pořad Na Bělidle, ČR 6 Praha, 1.12.

2001 Mají ženy právo na nepřechýlené příjmení? Veřejná polemika s bohemistou J. Horálkem v rámci Úterků s gender. Praha: Nadace pro Gender Studies, 22. 5.

2001 Úloha stínové ženské vlády na české politické scéně. Kritický referát k činnosti tzv. stínové vlády žen, vyžádaný starostou města Hluboká pro setkání starostek Jihočeského kraje s poslankyněmi. Hluboká, 15. 2.

2001 Jazyk inzerce. Školení pro pověřené osoby ministerstev vlády České republiky v rámci 4. akčního programu EU. Praha: MPSV ČR, 18. 6.

2001 Nejdůležitější je vycházet si vstříc. Zkušenosti z rodiny těch, kteří zůstali. Jánské lázně: Sdružení Ackermanngemeinde, 5. 10.

2001 Typisch Junge? Typisch Mädchen? Přednáška v rámci Dne učitelů. Praha: Goethe- Institut, 18. 3.

1998-2000 Spolupráce s Evropskou akademií Arnstadt, SRN (EAA, členka Federace Evropských domů). Přednášky pro české komunální politiky a úředníky ve státní správě. Témata: Politicky korektní vyjadřování v úředním jazyce, Žena – jazyk – sebevědomí, Žena a společnost, Doporučení k rodově symetrické formulaci formulářů a inzerce pracovních příležitostí atd. 3-4 semináře ročně s cca 20 zúčastněnými.

Granty a projekty

2009-2013 (Řešitelka) Gender, Cognition, Language. Projekt zastřešuje Evropská komise a na výzkumu spolupracuje 10 univerzit v zemích Evropy: Univerzita v Bernu, Berlíně, Heidelberku, Padově, Modeně, Fribourgu, Trondheimu, Sussexu, Baskické Center of Brain & Language a PF JU v České republice. Výše grantu pro PF pod vedením J. Valdrové: 321.567,- EUR. Školitelka doktorandek: Tania Chiarini (od 1. 3. 2010), Karolina Dmitrow-Devold (1. leden – 24. únor 2011), Lea Hodel (od 1. října 2011).

2007-2008 (Členka expertního týmu) Prolomit vlny. Lektorská činnost v rámci cyklu dalšího vzdělávání vyučujících v oblasti genderově citlivé pedagogiky a jazyka. Praha: Otevřená společnost.

2006 (Řešitelka) Asociační testy generického maskulina. Grant FHS UK udělen řešitelce v únoru 2006. Výstup viz Publikační činnost, 2008, zpráva z výzkumu „Žena a vědec?“ in Naše řeč. Výše grantu 12 000,- CZK.

2006 (Členka expertního týmu a autorka učebnice) Gender a společnost. Projekt vytvoření učebního materiálu pro nové obory interkulturních studií na PF UJEP, organizuje katedra germanistiky PF UJEP v Ústí nad Labem a Vídeňská univerzita v rámci projektu Aktion. Výstup: Gender a společnost. Vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry magisterských a bakalářských studií. Ústí nad Labem: PF UJEP. ISBN 80-7044-808-3. 236 stran.

2005 (Řešitelka) Grant VŠERS v Českých Budějovicích na založení a vybavení nového oboru Rovné příležitosti a instituce. Výše grantu 40 000,- CZK.

2005 (Spoluřešitelka) Aktivity na podporu zmírnění násilí na E 55 v rámci projektu E 55 – Situation im Strassenstrich. Výstup: učebnice němčiny a konverzační podklady Malý kurz němčiny pro ženy v erotických službách. Spoluaut. Harald Schmutzhard. Social Impact – Kunst- und Aktionsforschung, Linz, 2005, 144 stran.

2004 (Členka expertního týmu a spoluautorka) Valdrová, Jana – Smetáčková, Irena – Knotková-Čapková, Blanka 2004. Projekt MŠMT ČR na podporu genderové vyváženosti jazyka a obsahu učebních pomůcek. Výstup z projektu: Příručka pro posuzování genderové korektnosti učebnic, in: Knotková-Čapková, Blanka (ed.) Ročenka katedry 2004:173-196.

2001 (Řešitelka) Prosazování strategie gender mainstreamingu a zkušenosti z německy mluvících zemí. Výstup z projektu: vnitrostátní odborná publikace pro MV ČR, dostupná z www.mpsv.cz, 45 stran, náhled 2006. Výše grantu 40 000,- CZK.